Mottagning av avfall i hamn

Information riktad till fritidsbåtshamnar och kommuner. 

Från och med 1 maj 2023 gäller ny föreskrift om avfallshantering i fritidsbåtshamnar (TSFS 2023:12). Den baseras på EU-regelverk som har till syfte att minska marin nedskräpning och ersätter SJÖFS 2001:13. Den reviderade föreskriften tydliggör och utökar kraven på fritidsbåtshamnarna. Tillsynen har därutöver flyttats från Transportstyrelsen till kommunerna.

Hamnarnas ansvar

Föreskriften ställer krav på hamnarna att de har mottagningsanordningar som fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Nytt krav på fritidsbåtshamnarna är även att planen för mottagande och hantering av avfall ska skickas in till kommunen för godkännande. Tidigare har det bara funnits krav på att hamnen har en upprättad plan.

Har hamnen ingen plan för avfallshantering eller tillräckliga mottagningsanordningar kan kommunen utfärda sanktionsavgift (från och med januari 2024).

Läs hela föreskriften genom att klicka på länken under "Relaterad information".

Möjlighet att ta ut direkt avgift för viss del av avfallet

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en indirekt avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet. 

Den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av avfall från fritidsbåtar. En fritidsbåtshamn som tar ut båtplatsavgift är alltså skyldig att ha de mottagningsanordningar som behövs.

Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Den fastighetsägare som upplåter mark till icke avgiftsbelagd hamnverksamhet har naturligtvis möjlighet att i kontraktet se till att den som använder marken åtar sig att uppfylla kraven på mottagning av avfall.

Avfallshanteringsplan 

Fritidsbåtshamnarna är skyldiga att ha en plan för mottagande och hantering av avfall som ska vara godkänd av kommunen. Blanketten finns under rubriken "Relaterad information".

Broschyr om mottagning av avfall

Transportstyrelsen tog fram en broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar när det blev förbjudet att tömma toatankar i vattnet (2015). Den vänder sig främst till fritidsbåtshamnar och innehåller information om vad som gäller för mottagning av avfall från fritidsbåtar. Observera att viss fakta om regelverket kan vara inaktuell).  Broschyr om mottagning av avfall från fritidsbåtar från 2015

Kommunernas ansvar

Kommunerna ska godkänna fritidsbåtshamnarnas planer för mottagande och hantering av avfall.

För att underlätta för kommunernas handläggning har Transportstyrelsen publicerat en vägledning. 

Vägledning för kommuner - avfallshantering fritidsbåtshamnar (pdf, 1,6 mB)

Om du representerar en kommun och behöver vägledning eller stöd gällande fritidsbåtshamnars avfallsmottagning kan du kontakta Transportstyrelsen.

Kontakta oss

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!