Att rapportera mönstring

Redaren ansvarar för mönstringsrapporteringen. Ofta sköts den fortlöpande rapporteringen av befälhavaren eller någon annan ombord eller i land som redaren delegerat uppgiften till.

Här beskrivs skillnaden mellan "normal" och "förenklad" rapporteringsfrekvens. Du hittar även information om vilka metoder som är möjliga att använda för att utföra själva rapporteringen.

Kodlista för befattningar

Det är i första hand rederiet som ansvarar för att filerna följer den standard enligt befattningskoderna som förklaras i dokumentet. I och med att nya koder skapas och andra stryks eller ändras är det mycket viktigt att de tredjepartsapplikationer rederiet använder är uppdaterade.

Normal eller förenklad rapporteringsfrekvens

Normal rapporteringsfrekvens

Huvudregeln är att varje på- och avmönstring rapporteras separat till Transportstyrelsen.

För driftspersonal ska faktiskt antal sjödagar alltid rapporteras vid avmönstring.

Påmönstring skall rapporteras senast i samband med att befattningen tillträds ombord. Påmönstringsdatum skall anges även vid avmönstring.

Både tillträdes- och frånträdesdagen får räknas som sjödag

Förenklad rapporteringsfrekvens

Förenklad rapportering får bara tillämpas om normal schemalagd tid är högst tre veckor i taget.

En person kan stå påmönstrad upp till ett kalenderår. Påmönstringen skall rapporteras i samband med att befattningen tillträds ombord. Han eller hon kan stå påmönstrad i flera befattningar samtidigt på ett eller flera fartyg.

Antal sjödagar måste särredovisas för varje befattning, fartområde och/eller fartyg.

Även om sjömannen tjänstgör på flera fartyg under samma dag får en kalenderdag aldrig räknas som mer än en sjödag vid rapporteringen.

För driftspersonal ska antal sjödagar alltid rapporteras i samband med avmönstringen.

Som sjödag räknas en dag när fartyget är i drift  och sjömannen är i tjänst ombord. Det finns ingen övre eller undre gräns för hur många timmar som måste utföras för att dagen skall räknas som en sjödag.

Olika metoder för att rapportera

Rapportera på Redarwebben

På Redarwebben kan en redaranvändare registrera mönstringar och hämta utdrag om sjömän som varit mönstrade hos den redaren de senaste två kalenderåren. För att redaren ska få tillgång till Redarwebben krävs en ansökan om anslutning.

Läs mer om hur du ansluter dig till Transportstyrelsen mönstringssystem.

Rapportera på blankett

Redaren kan fylla i tjänstgöring på blankett. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand eller fyllas i direkt via datorn. Blanketten finns både på svenska och på engelska:

Rapportera med datafil

Mönstringsdata kan levereras på en datafil som skickas som en bilaga till ett mejl eller läses in på Redarwebben.

Transportstyrelsen har fastställt hur datafilen ska se ut men tillhandahåller inte något program för att skapa den.

För närvarande är följande system godkända för datafilsmönstring:

För mer information om överföring med fil, kontakta Transportstyrelsen, telefon 0771-503503 eller sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!