Redare

Här kan du som är som är redare och bemanningsansvarig sköta mönstringsrapportering, kontrollera behörigheter, läsa om läkarintyg och bemanningskrav och annat som har med bemanning av fartyg att göra.

Nya regler för beslut om säkerhetsbesättning på fiskefartyg

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/159 ska vara genomfört i nationell rätt senast den 15 november 2019. Syftet med direktivet är att säkerställa att fiskare har anständiga arbets- och levnadsförhållanden ombord på fiskefartyg, med avseende på minimikrav för arbete ombord, tjänstgöringsförhållanden, bostäder och livsmedel, arbetsmiljö och hälsoskydd samt sjukvård och social trygghet.

Hur påverkas reglerna kring säkerhetsbesättning?

Direktivet införlivas genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning vilket kräver att säkerhetsbesättning ska fastställas för fiskefartyg vid en längd om 24 meter eller mer beräknad enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, ITC-69. Tidigare ställdes det krav på beslut om säkerhetsbesättning på fiskefartyg med en längd av minst 50 meter.

Hur ansöker man om beslut om säkerhetsbesättning?

Ansökan om säkerhetsbesättning görs med denna blankett.

Nya rutiner för rederier som rapporterar in mönstringsuppgifter om svenska sjömän på frivillig väg

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning (GDPR). Ett krav i denna dataskyddsförordning är att det ska finnas en så kallad rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. För myndigheter innebär detta att det ska finnas stöd i lag, annan författning eller i en EU-rättsakt för att personuppgifts­behandlingen ska kunna utföras.

Kravet på rättslig grund innebar bl.a. att vi från och med den 25 maj 2018 och tillsvidare tvingades ta bort möjligheten för rederier att på frivillig väg kunna rapportera in mönstringsuppgifter till Transportstyrelsens system.

En ändring har nu skett i mönstringsförordningen. Regeringen föreskriver att det i mönstringsförordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § 22 och 23 §§ mönstringslagen (1983:929) ska tillämpas även på sjömän som har ett svenskt person- eller samordningsnummer och som tjänstgör på utländska handelsfartyg som har en bruttodräktighet om 20 eller mer.

Denna ändring medför att de rederier som tidigare rapporterat in mönstringar för utländska fartyg, nu kommer att kunna göra detta igen.  

 

Nya beslut om säkerhetsbesättning för fartyg i inre fart

Fartyg som har beslut om säkerhetsbesättning utfärdade före 1 januari 2018 behöver uppdatera sitt beslut innan det är möjligt att låta befattningshavare tjänstgöra ombord med de nya utökade rättigheterna som behörigheterna medger i inre fart. Redaren ansöker hos Transportstyrelsen om sådan ändring mot avgift.

Läs mer om de nya reglerna.

Ytterligare information om obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det ett krav att berörd personal utbildar sig för den utrustningen.

I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad. Läs information som riktar sig till befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare på sidan om obligatorisk ECDIS utbildning.

Rapportera mönstring

Som redare av svenskt fartyg är du skyldig att rapportera mönstring av personal. Rapporteringen kan ske digitalt via Redarwebben, Transportstyrelsens verktyg för mönstringsrapportering.

Bemanning av fartyg

Redaren ansvarar för att fartyget är bemannat enligt säkerhetsbesättningsbeslut, behörighetskrav och andra regler. Läs mer om bemanning och behörigheter.

Traditionsfartyg

Speciella regler gäller för bemanningen ombord på ett traditionsfartyg.

Avgifter och betalningssystem

Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning finansieras med avgifter. Avgifterna ska motsvara den tid och de kostnader som myndigheten lägger ned.

Här finns aktuella avgifter för behörigheter, certifikat m.m. Huvudregeln är att de sjöfartsrelaterade avgifterna betalas i förskott.

När du betalar via svensk bank ska ett OCR-nummer anges. Varje ärende har ett specifikt OCR-nummer.

När du betalar via utländsk bank, läs här vad som gäller angående IBAN-nummer.

Kontakta Transportstyrelsen

Vid frågor som rör ombordanställda, här finns kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!