Redare

Här kan du som är som är redare och bemanningsansvarig sköta mönstringsrapportering, kontrollera behörigheter, läsa om läkarintyg och bemanningskrav och annat som har med bemanning av fartyg att göra.

Nya rutiner för rederier som idag rapporterar in mönstringsuppgifter om svenska sjömän på frivillig väg

Den 25 maj 2018 införs en ny reglering som kommer att gälla inom hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen kallas också GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer, tillsammans med en kompletterande svensk dataskyddslag, att ersätta PUL (personuppgiftslagen). Syftet med den nya regleringen är att förbättra skyddet för den enskilda individen när personuppgifter behandlas samt att skapa ett enhetligt regelverk inom unionen.

Just nu pågår ett arbete på Transportstyrelsen med att anpassa verksamheten till dataskyddsförordningen. Ett krav som dataskyddsförordningen ställer upp är att det ska finnas en så kallad rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. För myndigheter innebär detta att det ska finnas stöd i lag eller annan författning eller i en EU-rättsakt för att personuppgifts­behandlingen ska kunna utföras.

Kravet på rättslig grund innebär bl.a. att vi från och med den 21 maj 2018 och tillsvidare kommer att ta bort möjligheten för rederier att på frivillig väg rapportera in mönstringsuppgifter till Transportstyrelsens system. Förändringen berör alltså inte rederier som enligt mönstringslagen är skyldiga att rapportera in tjänstgöringsuppgifter för sjömän.

Förändringen medför att de rederier som hittills rapporterat in uppgifterna på frivillig väg tillsvidare kommer att vara hänvisade till att utfärda skriftliga tjänstgöringsintyg till sjömännen istället för att rapportera direkt till Transportstyrelsens system.

Transportstyrelsen verkar för att den frivilliga rapporteringen ska kunna återupptas i framtiden.

Nya beslut om säkerhetsbesättning för fartyg i inre fart

Fartyg som har beslut om säkerhetsbesättning utfärdade före 1 januari 2018 behöver uppdatera sitt beslut innan det är möjligt att låta befattningshavare tjänstgöra ombord med de nya utökade rättigheterna som behörigheterna medger i inre fart. Redaren ansöker hos Transportstyrelsen om sådan ändring mot avgift.

Läs mer om de nya reglerna.

Ytterligare information om obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det ett krav att berörd personal utbildar sig för den utrustningen.

I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad. Läs information som riktar sig till befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare på sidan om obligatorisk ECDIS utbildning.

Rapportera mönstring

Som redare av svenskt fartyg är du skyldig att rapportera mönstring av personal. Rapporteringen kan ske digitalt via Redarwebben, Transportstyrelsens verktyg för mönstringsrapportering.

Bemanning av fartyg

Redaren ansvarar för att fartyget är bemannat enligt säkerhetsbesättningsbeslut, behörighetskrav och andra regler. Läs mer om bemanning och behörigheter.

Traditionsfartyg

Speciella regler gäller för bemanningen ombord på ett traditionsfartyg.

Avgifter och betalningssystem

Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning finansieras med avgifter. Avgifterna ska motsvara den tid och de kostnader som myndigheten lägger ned.

Här finns aktuella avgifter för behörigheter, certifikat m.m. Huvudregeln är att de sjöfartsrelaterade avgifterna betalas i förskott.

När du betalar via svensk bank ska ett OCR-nummer anges. Varje ärende har ett specifikt OCR-nummer.

När du betalar via utländsk bank, läs här vad som gäller angående IBAN-nummer.

Kontakta Transportstyrelsen

Vid frågor som rör ombordanställda, här finns kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.