Information om sjötransport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon

2020-05-11

Elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon som medförs ombord av passagerare ska enligt gällande farligt godsregelverk betraktas som UN 3171 BATTERY POWERED VEHICLE.

 Grundprincipen är att IMDG-koden, som i Sverige satts i kraft genom TSFS 2015:66, ska tillämpas vid transport till sjöss av farligt gods. Av denna föreskrift framgår att vid inrikes transport av farligt gods i fartområde D och E kan en redare välja att istället tillämpa det förenklade regelverket TSFS 2019:39.

Frågeställningen delas därför upp i transporter enligt:

1. TSFS 2015:66, IMDG-koden.

2. TSFS 2019:39, förenklat regelverk för inrikes transport av farligt gods i fartområde D och E.

Sannolikt väljer en skärgårdsredare alternativ 2.

1. Transport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon enligt TSFS 2015:66 (IMDG-koden).

  • Fordonen som medförs ombord av passagerare stuvas i ett lastutrymme som uppfyller de särskilda kraven för fordonsutrymmen, utrymmen av särskild kategori och rorolastutrymmen. Därmed undantas de i enlighet med kodens särbestämmelser från övriga krav.

2. Transport av elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon enligt det förenklade regelverket för inrikes transport av farligt gods i fartområde D och E, TSFS 2019:39

  • Vid dessa typer av transporter ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) tillämpas. Även enligt ADR-regelverket betraktas de fordon som medförs ombord av passagerare som UN3171 FORDON, BATTERIDRIVET. Enligt MSB, som har tolknings-företräde gällande ADR, kan undantagen i 1.1.3.1(a) eller SP666 för UN 3171 tillämpas och dessa fordon är därmed undantagna alla krav i regelverket.

Eventuella frågor

Eventuella frågor kring ovanstående bör i första hand lyftas med rederiets säkerhetsrådgivare för farligt gods.

Om behov finns av ytterligare vägledning kring farligt godsregelverken bör frågan vändas till Helena.Ejlerung@transportstyrelsen.se.

Frågor kopplade till konstruktion och utrustning med avseende på brandskydd ställs till Mattias.Hornquist@transportstyrelsen.se.

Till toppen