Vem gör vad inom luftfart?

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Vi för också register över luftfartyg och de personliga tillstånd som vi utfärdat till exempel för piloter.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till t.ex. flygbolag och piloter, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar inom luftfart, konstruktioner och utrustningar på luftfartygen, nybyggnad, ombyggnad, import av luftfartyg med mera. Vi reglerar hur flyghinder ska markeras och hur man anmäler ett hinder.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster. När det gäller för passagerarnas rättigheter är det dock Konsumentverket som man ska vända sig till, till exempel om man är missnöjd med sin resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar allt från flygplan och flygplatser till cateringföretag och företag med hundar tränade att söka sprängämnen inom luftfartsskydd. Vi gör även stickprovskontroller av utländska luftfartyg och flygbolag när de landat i Sverige.

Vi för också statistik över flygtrafiken inkluderat olyckor och tillbud.

LFV bedriver flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart i Sverige. De tar hand om drift, förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur så som kommunikations-, navigations- och övervakningsutrustning på och utanför vissa flygplatser. LFV utför också flygväderobservationer vid de flygplatser där de bedriver flygtrafikledningstjänst. De hanterar databasen för flyghinder.

Swedavia äger, driver och utvecklar tio svenska flygplatser. De erbjuder start- och landningstjänster, marktjänster, flygplansparkering för flygbolag och bagagehantering. De svarar också för luftfarts- och flygsäkerhetsskyddet på statliga flygplatser. De handlägger även bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna.

Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst. Det omfattar insatser när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken, efterforskning av luftfartyg som saknas samt för räddningstjänst vid haverier till havs eller på Vänern, Vättern eller Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat på land, övergår ansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänst.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av luftfart så som tillgänglighet, kapacitetsplanering och prognoser. De pekar ut riksintressen för att skydda t ex en flygplats från åtgärder som minskar tillgängligheten, ger driftbidrag och investeringsbidrag till icke-statliga flygplatser samt upphandlar flygtrafik som är nödvändig för tillgängligheten.

SMHI bedriver bland annat flygvädertjänst och utför prognos- och övervakningstjänst för civil luftfart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!