Riskbaserad tillsyn

När du åker båt, tåg, flyg eller bil vill du lita på att allt fungerar, att alla färdmedel är säkra och att infrastrukturen är säker. Därför utövar vi tillsyn – och vi vill lägga vår kraft där den gör mest nytta. Ett sätt är att kontrollera oftare där riskerna är stora och mindre ofta där riskerna är små. Det kallas riskbaserad tillsyn.

Om du har ansvar för ett barn som badar har du ögonen på det hela tiden. Men om barnet leker på en trygg inhägnad gräsmatta kan det räcka att titta till det då och då. Du kanske inte tänker på det, men du ägnar dig åt riskbaserad tillsyn. Vid badet är risken hög och konsekvenserna kan bli stora. Då har du tät tillsyn. På gräsmattan är risken lägre – då har du mindre tillsyn. Är barnen äldre och kompetentare minskar risken ytterligare och du kan låta dem ta ett större eget ansvar. Det här naturliga beteendet har vi till stor del inom oss. Även om det naturligtvis finns stora skillnader, bland annat vad gäller ansvar, så liknar det här tankeexemplet hur vi som myndighet arbetar med riskbaserad tillsyn.

– Vid riskbaserad tillsyn utgår Transportstyrelsen från hur verksamheten ser ut, vilka risker som finns och hur väl vi upplever att det fungerar. Vissa får tillsyn oftare än andra beroende på riskerna vi ser, säger Peter Ahlmark, utredare på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.

De flesta vill sköta sig

– Grunderna är att vi har stor tilltro till att aktörerna sköter sig och gör rätt. Vi kan till exempel ställa krav på ledningssystem och att man har ett systematiskt säkerhetsarbete. De flesta vill liksom vi jobba för ett väl fungerande och säkert transportsystem.

Med hjälp av riskmodeller kan Transportstyrelsen gradera varje aktör efter vilken risknivå som finns i verksamheten, hur omfattande verksamheten är och om den omfattar passagerare eller gods. Dessa och ett antal andra parametrar värderas för varje aktör. Då får vi ett individuellt riskvärde som visar var tillsyn behövs.

– Vi vet väldigt väl vilka risker olika verksamheter har. Vi har kontakt med andra myndigheter och får även tips från allmänheten. Det finns många olika sätt att fånga upp det här på.

Transportstyrelsen bedriver nu ett flertal projekt för riskbaserad tillsyn inom olika transportslag.

– På så sätt använder vi våra resurser där de gör mest nytta för att skapa säkra och trygga transportsystem, avslutar Peter Ahlmark.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!