Ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

2021-10-29

Den 27 oktober 2021 tog riksdagen beslut om ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den 28 oktober beslutade regeringen om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna handlar både om nya krav på verksamhetsutövare och förändrade befogenheter och uppgifter för tillsynsmyndigheterna. Förändringarna börjar gälla redan den 1 december 2021.

Riksdagens beslut: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Propositionen på regeringens webbplats: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Svensk författningssamling: Ny säkerhetsskyddsförordning (2021-955)

Förändringar för verksamhetsutövare

Det finns ett antal större förändringar för verksamhetsutövare från och med 1 december 2021:

  • Det har införts en skyldighet för verksamhetsutövare att till ansvarig tillsynsmyndighet anmäla att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  • Säkerhetsskyddschefens roll har blivit mer framträdande och ansvaret har utökats till att omfatta ledning och samordning av säkerhetsskyddsarbetet. Säkerhetsskyddschefens ansvar kan inte delegeras.

  • Det finns nu ett generellt krav på att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamheten. Om en sådan chef inte finns ska säkerhetsskyddschefen i stället vara direkt underställd verksamhetsutövarens ledning.

  • Verksamhetsutövare behöver ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare, samt genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning när verksamhetsutövaren avser att ingå säkerhetsskyddsavtal.

  • Verksamhetsutövare ska samråda med sin tillsynsmyndighet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och i samband med vissa säkerhetsskyddsavtal.

  • Verksamhetsutövare kan bli föremål för förelägganden och sanktionsavgifter.

Förändringar kopplade till tillsynsmyndigheternas uppgifter

Tillsynsmyndigheternas ansvar, uppgifter och befogenheter har också ändrats från och med den 1 december 2021.

Undersökningsbefogenheter har införts, som ställer krav på den som står under tillsyn att tillhandahålla tillsynsmyndigheten information och ge tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.

Tillsynsmyndigheten har också fått möjlighet att utfärda förelägganden, som kan förenas med vite. Tillsynsmyndigheten har även fått möjlighet att, för vissa överträdelser enligt säkerhetsskyddslagen, utfärda sanktionsavgifter på upp till 50 000 000 kronor.

Transportstyrelsens sektorsansvar och byte av tillsynsmyndighet

Från och med den 1 december 2021 är Transportstyrelsen tillsynsmyndighet för följande områden: vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart. Det innebär att enskilda verksamhetsutövare inom vägtrafik och spårbunden trafik har flyttats över till Transportstyrelsen.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har blivit samordningsmyndigheter. Det innebär bland annat att de ska leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår, i syfte att underlätta samordning och åstadkomma en effektiv och likvärdig tillsyn.