Marknadsövervakning

Transportstyrelsen har ett särskilt ansvar för frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor på transportmarknaderna samt villkor för resenärer och köpare av godstransporter.

Marknadsövervakningens syfte är att:

  • följa och analysera hur transportmarknaderna fungerar utifrån ett konkurrensperspektiv och med fokus på villkor för resenärer och köpare av godstransporter,
  • om vi i vår analys hittar problem ta fram förslag till åtgärder,
  • öka kunskapen om de olika transportmarknaderna, och
  • utifrån dessa perspektiv utgöra ett stöd i myndighetens kärnverksamheter.

Analyserna kan vara såväl trafikslagsövergripande som trafikslagsspecifika. En stor del av arbetet mynnar ut i rapporter som publiceras på Transportstyrelsens webbplats och ibland presenteras dessa i externa forum.

Inom ramen för marknadsövervakningen genomför vi analyser och kartläggningar på uppdrag av regeringen, deltar i samverkansgrupper med andra myndigheter, svarar på frågor från medborgare och bistår andra myndigheter i deras arbete.

Järnväg

På järnvägsområdet är marknadsövervakningsuppdraget reglerat på ett mer detaljerat sätt än för övriga trafikslag. Det innebär att vi ska:

  • övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.
  • följa marknaden för järnvägsutbildningar ur ett tillgänglighetsperspektiv.
  • särskilt ansvara för frågor om villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor.
  • särskilt ansvara för frågor om villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.

Publicerade rapporter

Alla rapporter som Transportstyrelsen publicerat inom ramen för marknadsövervakning finns att laddas ner kostnadsfritt i vår publikationsbutik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!