Att vara chef hos oss

Som chef på Transportstyrelsen har du stora möjligheter att utvecklas i din chefsroll. Vårt utbud av chefsutvecklingsinsatser är framtagna i syftet att ge våra chefer de bästa förutsättningar att möta framtidens chefs- och ledarskapsutmaningar.

Ett förtroendefullt ledarskap

Goda förutsättningar för våra chefer att göra ett gott arbete är avgörande och direkt inverkande på såväl resultat som arbetsmiljö. En bra chef och ledare är en av de viktigaste krafterna för att vi som myndighet skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Vi vill verka för ett förtroendefullt ledarskap och medarbetarskap som bidrar till att vi som myndighet lever upp till statens värdegrund och vårt interna förhållningssätt. Det gör vi genom vårt sätt att förhålla oss till varandra, till våra kunder och uppdragsgivare där vi bygger relationer som kännetecknas av öppenhet, respekt, dialog och samarbete för att uppnå gemensamma mål. Ledarskapet på myndigheten ska präglas av att vara konstruktivt och stödjande vilket innebär en tydlig och effektiv styrning som ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar och utvecklas.

Förutsättningar för ett gott ledarskap

För att garantera en kontinuerlig dialog om dina förutsättningar i ledarskapet har du återkommande möten med din chef. Fokus ligger på ditt uppdrag och hur just du får de bästa förutsättningar för att lyckas. Som chef på myndigheten ingår du i en ledningsgrupp där ni tar hjälp av varandra i att leda verksamheten mot myndighetens mål. Transportstyrelsens generaldirektör bjuder årligen in alla chefer till återkommande gemensamma chefsmöten. Där formar och utvecklar du och dina chefskollegor chef- och ledarskapet på Transportstyrelsen.

En möjlighet till vidareutveckling

Vårt chefsutvecklingsprogram innehåller introduktion av nya chefer, vidareutveckling av erfarna chefer samt vid behov av individ- och grupputveckling. Som chef kan du välja mellan ett flertal chefsutvecklingsinsatser i vårt interna utbud och du har därmed alltid tillgång till ett anpassat stöd i olika skeden av chefskapet. Du har också möjlighet att välja mellan olika former för din utvecklig exempelvis lärarledd utbildning, mentorskap, kollegialt erfarenhetsutbyte, individuell coachning eller någon av våra många webbaserade utbildningsinsatser som du genomför när och var det passar dig. Flera av utvecklingsinsatserna genomförs tillsammans med andra myndigheter, vilket ger dig tillgång till professionella nätverk inom statsförvaltningen i stort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!