Inskränkning av eller förbud mot luftfart

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får också föreskriva att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Anmälan eller ansökan

En ansökan om inrättande av R- eller D-område ska innehålla följande uppgifter:

  • vem som är sökande med motivet till eller syftet med inrättandet
  • området ska beskrivas med karta i lämplig skala i koordinater enligt WGS 84
  • vilken tidsperiod som avses
  • vilka höjder som restriktionen ska gälla för.

Här kan du göra Ansökan om upprättande av R-område eller Ansökan om upprättande av D-område

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast fyra veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde eller farligt område.

Försvarsmakten

En ansökan från Försvarsmakten går alltid via Högkvarteret Operativa Enheten Flygtaktiska kommandot som gör en sammanställning av behoven och därefter skickar en ansökan till Transportstyrelsen.

Övriga

Anmälan om farlig verksamhet som kan påverka luftfarten eller ansökan om restriktion för luftfarten från annan än Försvarsmakten skickas direkt till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Akuta ärenden

Restriktioner för luftfarten som behöver inrättas snabbt vid exempelvis större olyckor beslutas under ordinarie arbetstid i Norrköping på sektionen för flygtrafiktjänst.

Övrig tid handläggs akuta ärenden av LFV:s cell för luftrumsplanering (AMC) som har bemanning dygnet runt,  telefon 040-613 2701, fax 040-50 02 54 eller e-post amc.sweden@lfv.se

Beslut

Beslut om inrättande av R- eller D område innebär också att MIL NOTAM och NOTAM med navigationsvarning utfärdas för att meddela flygtrafikledningen och piloter om förbud eller inskränkningar i rätten att genomflyga området.

Kontakt

Frågor om restriktioner för luftfarten och övriga navigationsvarningar kan ställas till Eva Tingwall på telefon 010-495 37 76.