Inskränkning av eller förbud mot luftfart

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får också föreskriva att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Hos Transportstyrelsen kan du också ansöka om tillstånd för att flyga i ett restriktionsområde eller farligt område.

Anmälan eller ansökan

En ansökan om inrättande av R- eller D-område ska innehålla följande uppgifter:

  • vem som är sökande med motivet till eller syftet med inrättandet
  • området ska beskrivas med karta i lämplig skala i koordinater enligt WGS 84
  • skicka in säkerhetsbevisning som beskriver hur du säkerställer att du håller dig inom områdets gränser.
  • vilken tidsperiod som avses
  • vilka höjder som restriktionen ska gälla för.

Här kan du göra ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område) eller ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av restriktionsområde eller farligt område.

Försvarsmakten

En ansökan från Försvarsmakten går alltid via Flygstaben GenomförandeA Luftfartssektionen som gör en sammanställning av behoven och en koordinering inom Försvarsmakten och skickar därefter en ansökan till Transportstyrelsen.

Övriga

Anmälan om farlig verksamhet som kan påverka luftfarten eller ansökan om restriktion för luftfarten från annan än Försvarsmakten skickas direkt till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Akuta ärenden

Restriktioner för luftfarten som behöver inrättas snabbt vid exempelvis större olyckor beslutas under ordinarie arbetstid i Norrköping på sektionen för luftrum och flygplatser. Handläggare för dessa ärenden kan nås på telefon 0771-55 96 00.

Övrig tid handläggs akuta ärenden av LFV:s cell för luftrumsplanering (AMC) som har bemanning dygnet runt,  telefon 040-613 15 56, fax 040-50 02 54 eller e-post amc.sweden@lfv.se

Beslut

Beslut om inrättande av R- eller D område innebär också att MIL NOTAM och NOTAM med navigationsvarning utfärdas för att meddela flygtrafikledningen och piloter om förbud eller inskränkningar i rätten att genomflyga området.

Kontakt

Frågor om restriktioner för luftfarten och övriga navigationsvarningar kan ställas till Helen Ingerdotter på telefon 010-495 31 98.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!