Smittsamma sjukdomar och flygresor

Inom svenska civilflyget följer Transportstyrelsen och andra aktörer regler och rekommendationer när det gäller internationella hot mot människors hälsa. Ett informationsutbyte sker mellan Världshälsoorganisationen WHO och Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO. Även inom EU och nationellt i Sverige finns ett omfattande samarbete mellan olika aktörer och detta intensifieras vid ett internationellt hot mot människors hälsa.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och som samordnar smittskyddet på nationell nivå. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen, gör bedömningar av risker och lämpliga åtgärder utifrån hur ett utbrott av en smitta utvecklas.

Samtliga flygplatser är knutna till smittskyddsläkaren i den region eller landsting där flygplatsen är belägen. Flygplatserna och flygbolagen följer det som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren beslutar inom ramen för smittskyddslagen och lagen om internationella hot mot människors hälsa. Till exempel åtgärder om det finns en misstänkt smittad person på ett ankommande flygplan.

Fem av flygplatserna är utpekade som karantänsflygplatser och de har grundläggande kapacitet för att kunna upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa. Dessa är Malmö-Sturup, Jönköping, Göteborg-Landvetter, Stockholm-Arlanda samt Umeå.

Vid ett internationellt hot mot människors hälsa följer Transportstyrelsen utvecklingen och får information från exempelvis den internationella luftfartsorganisationen ICAO och den europeiska flygsäkerhetsbyrån EASA och bistår i att förmedla information vidare till flygplatser och flygbolag.

Transportstyrelsen har tagit fram en vägledning för hantering av allvarliga smittsamma sjukdomar i samband med flygresor. Dessa är uppställda enligt riktlinjer som har samordnats av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Vägledningen riktar sig till flygbolag och flygplatser och beskriver ansvarsfördelning samt hänvisar till gällande lagstiftning inom området.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!