Åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan

ICAO har valt att samla allt arbete som syftar till att minska flygets klimatpåverkan inom något som kallas ”Basket of Measures”, omfattande fyra åtgärdsområden – teknisk utveckling av flygplan och motorer, förbättrade flygvägar och mer effektivt framförande av flygplanen, hållbara alternativa flygbränslen samt klimatstyrmedel.

Bild

Klicka på bilden för en större version

En åtgärd för att minska flygets klimatpåverkan är teknisk utveckling av flygplan och motorer. ICAO har nyligen beslutat om en helt ny standard för utsläpp av koldioxid från nyproducerade luftfartyg, och för luftfartyg redan i produktion. ICAO har även beslutat att införa en standard för partikelutsläpp från flygmotorer.

Både internationellt och inom EU pågår även ett intensivt arbete med att ta fram nya hållbara bränslen (biobränslen) för flyget

Flygets införlivande i EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett exempel på ett internationellt styrmedel för att begränsa flygets klimatpåverkan, där Sverige och Transportstyrelsen varit drivande för att få detta till stånd. 

År 2016 beslutade även ICAO om att inrätta ett globalt marknadsbaserat styrmedel för det internationella flyget kallat Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). CORSIA antogs slutligt i juni 2018 och kommer att börja gälla från 1 januari 2021. 

Ett annat sätt att minska flygets klimatpåverkan är att sträva efter att förkorta och effektivisera flygvägarna, bland annat genom luftrumsförändringar. Transportstyrelsen deltar i och bevakar dessa ansträngningar både  inom ICAO och EU.

Transportstyrelsen deltar aktivt med experter i klimatarbetet inom så väl ICAO/CAEP, EU/ECAC och N-ALM med frågor kopplade till alla delar i ICAO:s Basket of Measures.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!