Farligt gods

Det finns ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de transporteras eller används. Dessa ingår i begreppet farligt gods.

Ett ämne eller en produkt som i sig är ofarlig kan innebära fara vid en transport beroende på hur produkten transporteras och om den transporteras tillsammans med andra produkter.

Om man ska hårddra det, är de flesta godsslag farliga att frakta på grund av de ogynnsamma yttre omständigheterna en transport innebär. Godset utsätts för påfrestningar bland annat på grund av temperaturväxlingar, skakningar och tryckförändringar.

Vissa ämnen eller produkter är så farliga att de aldrig får transporteras med flyg. Men det moderna industrisamhället fungerar inte utan det farliga godset och därmed kan man inte avstå från att transportera det.

Under vissa omständigheter kan myndigheten bevilja tillstånd eller undantag, så att farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av säkerhetsskäl, ändå får transporteras. Läs mer om transport av förbjudet farligt gods.

Krav för att få transportera farligt gods

För att få transportera produkter som är klassificerade som farligt gods finns regler som ska följas, bland annat ska produkterna förpackas i typgodkända förpackningar. Det innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och testkrav för att få användas.

Avsändaren och den som transporterar farligt gods ska följa de villkor och förutsättningar som anges i lagen (2006:263) om transporter av farligt gods.

Säkerhetsdatablad – Material Safety Data Sheet (MSDS)

Varje produkt eller ämne som innehåller kemikalier har ett produktdatablad (MSDS). Där beskrivs produktens eller ämnets egenskaper, eventuella risker för människa och miljö samt åtgärder vid första hjälpen och vid brandbekämpning.

På MSDS anges om produkten eller ämnet är klassificerat som farligt gods. Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950).

Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är det bra om du har MSDS för den aktuella produkten eller det aktuella ämnet tillgängligt. Du hittar MSDS genom att söka på webben, eller så kan du få det från tillverkaren eller importören av produkten eller ämnet.

Farligt gods delas in i nio klasser

Farligt gods är klassificerade efter kännetecken.

  1. Explosiva ämnen och föremål
  2. Gaser
  3. Brandfarliga vätskor
  4. Brandfarliga fasta ämnen
  5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  6. Giftiga och smittfarliga ämnen
  7. Radioaktiva ämnen
  8. Frätande ämnen
  9. Övriga farliga ämnen

Till varje klass finns ett antal underavdelningar. Innehållet i dessa är inte uttömmande, men det täcker ändå huvudparten av de kommersiellt mest betydelsefulla produkterna med farliga egenskaper.

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål

Ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning. Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer. Pyroteknisk säkerhetsutrustning används mest i fordon, framför allt i form av krockkuddar och bältesförsträckare. Explosiva ämnen kan vara i fast eller flytande form.

Klass 2: Gaser

Brandfarliga och icke brandfarliga gaser men även giftiga gaser, till exempel hårsprayer, gasol, cigarettändare, sprayfärg, insektsmedel i sprayform, dykartuber, syrgas, svetsgaser med mera.

Klass 3: Brandfarliga vätskor

Drivmedel (bensin, diesel, etanol), vissa parfymer, alkoholhaltiga drycker (70 procent), tändvätskor med mera.

Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen

Brandfarliga fasta ämnen såsom tändstickor och metallpulver, självantändande ämnen såsom kol och fiskmjöl samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten såsom kalium och magnesiumpulver.

Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Blekmedel, vissa hårprodukter och syror med mera.

Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen

Giftiga ämnen såsom kvicksilverföreningar och cyanider men även smittförande ämnen, till exempel bakterier, levande virus och laboratorieprover.

Klass 7: Radioaktiva ämnen

Brandvarnare, vissa mätinstrument och vissa pacemakers.

Klass 8: Frätande ämnen

Frätande ämnen såsom batterier och ättiksyra.

Klass 9: Övriga farliga ämnen

Fordon, motorsågar, batterier, batteridriven utrustning, asbest och torr-is, men också vissa första hjälpen-produkter.

Kontakt

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta Transportstyrelsens farligt gods-grupp via e-post dgrbyair@transportstyrelsen.se