Anmäla missförhållanden - visselblåsning

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vad kan du uppmärksamma oss på?

Missförhållanden på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen uppmuntrar den som har skälig anledning att misstänka allvarliga missförhållanden på Transportstyrelsen att göra en anmälan. Det kan till exempel vara fråga om tjänstefel, mutor och andra former av korruption eller att vi i övrigt på ett betydande sätt bryter mot våra förpliktelser.

Missförhållanden hos verksamhetsutövare som Transportstyrelsen har tillsynsansvar över

Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel som anställd, har skälig anledning att anta att din verksamhetsutövare bryter mot viss utpekad EU-rätt, kan du anmäla det till Transportstyrelsen.

Vi hanterar anmälningar inom följande områden:

 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS).

Anmäla överträdelse av skydd av informationskällan inom luftfart

Du som jobbar inom luftfarten kan även anmäla överträdelser av skyddet för dig som rapporterat en luftfartshändelsen enligt kraven i (EU) 376/2014.

Gå till sidan Anmäla överträdelse av skydd av informationskällan inom luftfart och gör anmälan där. 

Missförhållanden ombord på fartyg

Missförhållanden ombord på fartyg anmäler du inte som visslaranmälan utan du använder Transportstyrelsens formulär Anmäl brister och missförhållanden. 

Vad ska anmälan innehålla?

Tänk på att lämna så mycket information som möjligt om det missförhållande som du anmäler och ange hur du fått del av informationen. Kom ihåg att bifoga eventuellt underlag som kan styrka din anmälan.

Hur anmäler jag?

Du kan inte använda den här kontaktvägen för andra typer av ärenden

Du ska inte göra en visslaranmälan om du har allmänna klagomål, synpunkter eller förfrågningar till Transportstyrelsen. Visslaranmälan går till ett externt företag, 2Secure, som inte har någon möjlighet att hjälpa till med handläggning. 

Vill du lämna synpunkter på ett ärende som handläggs för din räkning eller få kontakt med en handläggare? Använd i så fall i stället något av våra kontaktformulär.

Transportstyrelsen har valt att ta hjälp av företaget 2Secure för att ta emot visslaranmälningar. 

Du kan anmäla på olika sätt:

 • Fyll i formuläret på 2Secures webbplats. När du fyller i formuläret behöver du ange olika företagskoder beroende på vad ärendet gäller:
  • Anmäla missförhållanden på Transportstyrelsen – företagskod jst936.
  • Anmäla missförhållanden hos verksamhetsutövare som Transportstyrelsen har tillsynsansvar över – företagskod trn519.
 • Ring 0771-77 99 77.
 • Begär ett fysiskt möte hos 2Secure.

Du får en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagandet. 2Secure lämnar sedan över anmälan till myndigheten för hantering.

Om du anmäler missförhållanden hos verksamhetsutövare som Transportstyrelsen har tillsynsansvar över och väljer att ange dina kontaktuppgifter, kommer 2Secure att ge kontaktuppgifterna till Transportstyrelsen samtidigt som anmälan lämnas över till myndigheten för hantering.  

Du kan enkelt följa upp din anmälan via wb.2secure.se. Spara ärendenumret och lösenordet som skapas när du gör anmälan.

Hur hanterar myndigheten anmälan?

Vår visselblåsarfunktion analyserar anmälan och avgör hur den ska hanteras. Om det som anmäls inte omfattas av lagen (2021:890) om skydd för personer som hanterar missförhållanden (visselblåsarlagen), t.ex. för att du som anmäler inte är en rapporterande person eller missförhållandet inte omfattas av den utpekade EU-rätten i visselblåsarlagen, avslutar vi ärendet och lämnar över påståendet om missförhållanden till ansvarig verksamhet.

Vad har jag för skydd? 

Visselblåsarlagen

Det finns olika typer av skydd för rapporterande personer. Vilka skydden är och under vilka förutsättningar som de gäller framgår av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (på riksdagens webbplats) också kallad visselblåsarlagen.

Av lagen framgår till exempel att en verksamhetsutövare inte får hindra eller försöka hindra att en anmälan görs eller vidta repressalier för att en rapporterande person utnyttjar sin rätt att anmäla missförhållanden som den hade skälig anledning att tro var sann.

Andra skydd och rättigheter

Meddelarfrihet

Anställda inom offentlig verksamhet kan utan risk för påföljder lämna uppgifter till massmedier för publicering. Det gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Dessutom är det förbjudet för verksamheten att försöka efterforska källor.

Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet.

Anskaffarfrihet

Alla har rätt – enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen – att skaffa uppgifter i syfte att låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Myndigheter eller andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering med stöd av meddelarfrihet.

Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet.

Repressalieförbud

Det är förbjudet för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Rapporterande person – vem är det?

Enligt visselblåsarlagen är rapporterande person den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den och som tillhör någon eller några av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Skadestånd

En verksamhetsutövare som hindrar eller försöker hindra en rapportering eller på grund av rapportering vidtar repressalier mot till exempel en rapporterande person kan bli skadeståndsskyldig för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

Sekretess

Det finns bestämmelser om sekretess i 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslagen som avser att skydda den som rapporterar ett missförhållande och i vissa fall skyddas även uppgifter som kan identifiera andra enskilda. För en rapporterande person är sekretessen absolut. För uppgifter som kan identifiera andra enskilda gäller sekretess om det kan antas att syftet med uppföljningen av ärendet motverkas om uppgiften röjs.

När visselblåsarfunktionen inom myndigheten har avslutat sitt ärende, upphör sekretessen enligt dessa bestämmelser. Det kan finnas andra bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som är fortsatt tillämpliga trots att ärendet avslutats av visselblåsarfunktionen.  

Du kan alltid välja att vara anonym när du gör din anmälan.

Personuppgifter

Transportstyrelsen kommer att behandla personuppgifter i samband med att en rapporterande person lämnar en visslaranmälan. Personuppgifter är alla uppgifter som kan härledas till en levande fysisk person.

Inledningsvis registreras den information som du som anmälare lämnar. Vid en utredning kommer den information som behövs för att utreda ärendet att registreras. Information kommer sedan att hämtas från de källor som anses nödvändiga för att utreda missförhållandet.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att administrera och handlägga visslarärenden. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig

 • på grund av en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c dataskyddsförordningen och
 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Det är fastställt i 5 kap. 2 § och 6 kap. 1 § visselblåsarlagen.

Transportstyrelsen får inte behandla personuppgifter längre än vad som behövs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna gallras enligt gallringsbeslut som gäller för dessa ärenden.

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Vi använder oss av 2Secure som personuppgiftsbiträde.

Mer information om Transportstyrelsens personuppgiftsbehandling och dina rättigheter samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten hittar du på sidan Så här tar vi hand om din personliga integritet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!