Säkerhetsskyddsanalys

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys som syftar till att utreda behovet av säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen ska hållas uppdaterad.

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas i en säkerhetsskyddsplan.

Det är viktigt att poängtera att skyddsvärden ska bedömas utifrån ett konsekvensperspektiv, det vill säga utifrån hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras.

Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

Vad ska skyddas?

Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen om den hade varit tillämplig. För enskilda verksamhetsutövare som inte tillämpar OSL innebär detta att en "fiktiv" sekretessbedömning måste göras.

Om verksamheten hanterar sådana uppgifter ska de delas in i säkerhetsskyddsklassificeringarna begränsat hemlig, konfidentiell, hemlig och kvalificerat hemlig utifrån vilken skada ett röjande av uppgifterna skulle kunna medföra för Sveriges säkerhet.

Omfattas verksamheten av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd?

Internationella åtaganden om säkerhetsskydd finns exempelvis inom regelverken för luftfartsskydd, hamn- och sjöfartsskydd. Det gäller bl.a. säkerhetsprövning av personal.

Vilka delar av verksamheten i övrigt är av betydelse för Sveriges säkerhet?

Om verksamheten har anläggningar, objekt, system eller liknande som har betydelse för Sveriges säkerhet, ska de värderas och skyddas utifrån vilken typ av skada en antagonistisk handling mot en viss verksamhet skulle kunna medföra.

Mot vad ska det skyddas?

Verksamhetsutövaren ska beakta vilka säkerhetshot som finns mot den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen, samt vilka sårbarheter som finns i verksamheten. I säkerhetsskyddsanalysen ska även antagonistiska hot beaktas, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga att skada det skyddsvärda.

Hur ska det skyddas?

Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, ska verksamhetsutövaren identifiera vilka säkerhetsskyddsåtgärder inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet som är nödvändiga att vidta.

Särskilt säkerhetskänslig verksamhet

Med särskilt säkerhetskänslig verksamhet avses säkerhetskänslig verksamhet där en antagonistisk handling mot verksamheten kan medföra synnerligen allvarlig eller allvarlig skada för Sveriges säkerhet (nivå 4 och 5). Om sådan verksamhet bedrivs ska detta rapporteras till Transportstyrelsen.

För de verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet upprättar Säkerhetspolisen en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) i samråd med Transportstyrelsen. En DHB beskriver en antagen aktörs förmåga till antagonistisk handling och DHB utgör ett underlag för långsiktig dimensionering av säkerhetsskyddet.

Särskilt säkerhetskänslig verksamhet ska rapporteras till Transportstyrelsen. Vid sådan rapportering, ta kontakt med Transportstyrelsen för att bestämma formerna för hur informationen ska ges till myndigheten (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd).

Mer information

Som stöd i arbetet med säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsanalys har Säkerhetspolisen tagit fram två vägledningar samt en beskrivning av hotbilden som du finner genom länkarna under relaterad information.

Säkerhetsskyddsanalysen ska komma Transportstyrelsen tillhanda

Säkerhetsskyddsanalysen med tillhörande säkerhetsskyddsplan ska överlämnas till Transportstyrelsen med lämpligt säkerhetsskydd (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd).

Säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vid behov, dock minst en gång vartannat år. Om säkerhetsskyddsanalysen vid en sådan uppdatering väsentligt förändras ska analysen överlämnas till Transportstyrelsen på nytt.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!