Beslut om placering i säkerhetsklass

Transportstyrelsen beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3 ifråga om anställning eller annat deltagande i sådana verksamheter som myndigheten utövar tillsyn över, om verksamheten bedrivs av ett privat eller statligt bolag. Verksamheter som bedrivs i kommunal/regional förvaltning eller i kommunala/regionala bolag, ska istället vända sig till respektive kommun eller region för sådana beslut.

För att personer ska kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet där uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre behandlas, och där personen behöver tillgång till sådana uppgifter i sitt uppdrag, måste Transportstyrelsen först meddela beslut om att befattningen ska vara placerad i säkerhetsklass. Detsamma gäller för personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet där de genom sitt deltagande har möjlighet att orsaka skada för Sveriges säkerhet som inte är obetydlig.

Innan en befattning kan placeras i säkerhetsklass ska verksamhetsutövaren analysera och bedöma om behovet av säkerhetsskydd istället kan tillgodoses genom andra åtgärder än placering i säkerhetsklass.

Ansökan om beslut om placering i säkerhetsklass

För att Transportstyrelsen ska kunna meddela beslut måste myndigheten få följande underlag:

  • Säkerhetsskyddsanalys med tillhörande säkerhetsskyddsplan
  • Befattningsanalys
  • Blankett - Ansökan om beslut om placering i säkerhetsklass

Befattningsanalysen ska som minst innehålla en redogörelse för:

  • Vilka av de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, som identifierats i verksamhetsutövarens säkerhetsskyddsanalys, respektive befattning behöver få tillgång till i sitt arbete.
  • I vilken omfattning respektive befattning bedöms få tillgång till de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna och således vilken säkerhetsklass befattningen föreslås placeras i (se 3 kap. 5-8 §§ säkerhetsskyddslagen).
  • Vilken av de säkerhetskänsliga verksamheterna i övrigt (anläggningar, objekt, system etc.), som har identifierats i verksamhetsutövarens säkerhetsanalys, som befattningen kommer att delta i.
  • De skadekonsekvenser som deltagandet enligt punkten ovan skulle kunna medföra och således vilken säkerhetsklass befattningen föreslås placeras i (se 3 kap. 5-8 §§ säkerhetsskyddslagen).
  • Varför behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på annat sätt än genom placering i säkerhetsklass. Exempel på andra åtgärder är att minska tillgången till uppgifter och informationssystem eller begränsa tillträdet till byggnader, anläggningar, områden och andra objekt.

Ansökan om placering i säkerhetsklass i samband med upphandling

Om anbudsgivare exempelvis får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter redan i upphandlingsdokumenten kan upphandlingen genomföras som ett tvåstegsförfarande (till exempel urvals- eller selektivt förfarande). Ett tvåstegsförfarande innebär att kretsen av anbudsgivare kan begränsas. Förfarandet i sig innebär dock inte ett tillräckligt skydd. Ett mer ändamålsenligt skydd kan exempelvis uppnås genom att verksamhetsutövaren genomför ett tvåstegsförfarande med begränsningsregeln att säkerhetsskyddsavtal måste ingås med anbudssökande som i övrigt uppfyller ställda krav och urvalskriterier. Det innebär att endast anbudssökande som blir godkända vid säkerhetsprövningen får gå vidare till steg två där anbudssökande ges möjlighet att få ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om det i upphandlingsförfarandet finns behov av att teckna säkerhetsskyddsavtal och i vissa fall placera deltagandet i säkerhetsklass, ska en ansökan om placering i säkerhetsklass skickas in till Transportstyrelsen. Till ansökan ska då bifogas ett underlag som beskriver vad anbudsgivaren behöver åtkomst till, dvs. vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt, samt i vilken omfattning och därmed placering i säkerhetsklass som föreslås.

Du kan läsa mer om säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal under Säkerhetsskyddad upphandling/Säkerhetsskyddsavtal.

Ansökningar om beslut om placering i säkerhetsklass ska skickas in till Transportstyrelsen.

Observera att om ansökan innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ansvarar verksamhetsutövaren för att underlaget skickas med lämpligt säkerhetsskydd (för kontaktuppgifter, se Säkerhetsskydd)

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!