Aktuellt inom säkerhetsskydd

Här kan du hitta information om sådant som är aktuellt inom säkerhetsskydd, till exempel uppdateringar i säkerhetsskyddslagen.

Ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

Den 27 oktober 2021 tog riksdagen beslut om ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den 28 oktober beslutade regeringen om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna handlar både om nya krav på verksamhetsutövare och förändrade befogenheter och uppgifter för tillsynsmyndigheterna. Förändringarna börjar gälla redan den 1 december 2021.

Riksdagens beslut: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Propositionen på regeringens webbplats: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Svensk författningssamling: Ny säkerhetsskyddsförordning (2021-955)

Förändringar för verksamhetsutövare

Det finns ett antal större förändringar för verksamhetsutövare:

  • Det införs en skyldighet för verksamhetsutövare att till ansvarig tillsynsmyndighet anmäla att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

  • Säkerhetsskyddschefens roll blir mer framträdande och ansvaret utökas till att omfatta ledning och samordning av säkerhetsskyddsarbetet. Säkerhetsskyddschefens ansvar kan inte delegeras.

  • Det blir ett generellt krav på att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksamheten. Om en sådan chef inte finns ska säkerhetsskyddschefen i stället vara direkt underställd verksamhetsutövarens ledning.

  • Verksamhetsutövare kommer behöva ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare, samt genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning när verksamhetsutövaren avser att ingå säkerhetsskyddsavtal.

  • Verksamhetsutövare ska samråda med sin tillsynsmyndighet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och i samband med vissa säkerhetsskyddsavtal.

  • Verksamhetsutövare kan bli föremål för förelägganden och sanktionsavgifter.

Förändringar kopplade till tillsynsmyndigheternas uppgifter

Tillsynsmyndigheternas ansvar, uppgifter och befogenheter ändras också.

Undersökningsbefogenheter införs som ställer krav på den som står under tillsyn att tillhandahålla tillsynsmyndigheten information och ge tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.
Tillsynsmyndigheten får också möjlighet att utfärda förelägganden, som kan förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får möjlighet att, för vissa överträdelser enligt säkerhetsskyddslagen, utfärda sanktionsavgifter på upp till 50 000 000 kronor.

Transportstyrelsens sektorsansvar och byte av tillsynsmyndighet

Från och med den 1 december 2021 kommer Transportstyrelsen vara tillsynsmyndighet för följande områden: vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart. Det innebär att enskilda verksamhetsutövare inom vägtrafik och spårbunden trafik flyttas över till Transportstyrelsen.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten blir samordningsmyndigheter. Det innebär bland annat att de ska leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår, i syfte att underlätta samordning och åstadkomma en effektiv och likvärdig tillsyn.

Löpande uppdateringar

Det är kort om tid fram till att den nya lagstiftningen börjar gälla. Transportstyrelsen kommer löpande uppdatera webbplatsen för säkerhetsskydd med information om vad ändringarna innebär och hur ni som enskilda verksamhetsutövare ska agera. 

Kontakt

Om ni har frågor om är ni välkomna att höra av er via e-post till ssl@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!