Leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Anmälan

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som ska anmäla detta. Om tjänsten rör transportsektorn, så ska anmälan göras till Transport­styrelsen.

Anmälan ska skickas in skriftligen med rekommenderat brev till följande adress:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
Sektionen för säkerhetsskydd
601 73 Norrköping

Observera att det inte är tillåtet att skicka anmälan digitalt, exempelvis via e-post.

Blankett för anmälan om samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet

Lagkrav

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifier­ing av leverantörer av samhälls­viktiga tjänster (MSBFS 2018:7). MSBFS 2018:7 är grunden för identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i Sverige och underlättar arbetet med planering och genomförande av tillsyn samt incidentrapportering.

Registrering

När ni skickat in en anmälan till Transportstyrelsen, så kommer er organisa­tion att registreras som en leverantör av en samhällsviktig tjänst. Organisa­tionen kommer att registreras både hos Transportstyrelsen och hos MSB. Om ni identifierat er som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer, behöver ni skicka in en anmälan till varje berörd tillsyns­myndighet. Uppgifter om er som leverantör kommer sedan att överföras till MSB.

Rapport till EU

MSB sammanställer vartannat år en rapport till EU, och i den ingår uppgift­er om antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska samhällsviktiga tjänster.

Incidentrapportering

I samband med anmälan inleds också förberedelserna för incident­rapport­ering till MSB. Huvudregeln är att ni rapporterar in incidenter med stöd av ett eller flera incidentrapporteringskonton hos MSB. Alla konton är personliga, det vill säga knutna till en viss utpekad fysisk person.

För att MSB ska kunna etablera ett konto för er incidentrapportering, behöver ni i anmälan ange vissa uppgifter om den som ska vara ansvarig rapportör för kontot, såsom för- och efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer. Den berörda tillsynsmyndigheten lämnar sedan uppgifterna vidare till MSB, som sätter upp ett incidentrapporteringskonto och utfärdar ett certifikat för varje rapportör. Rapportören får sedan ett
e-brev och ett sms från MSB, i vilka det framgår hur man aktiverar kontot och laddar ned certifikatet.

MSB rekommenderar att ni har fler än ett incidentrapporteringskonto för att kunna hantera semestrar, sjukdom och liknande.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!