Tillgänglighet i transportsystemet

Enligt funktionsmålet i transportpolitiken ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Regeringen har gett Transportstyrelsen som en av flera myndigheter i uppdrag att under åren 2021–2031 utveckla systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken. Strategin utgår från regeringens funktionshinderpolitik som är utformad för att följa de nationella målen. Det nationella målet inriktas mot fyra områden som i sitt arbete kan omfatta såväl internt som externt arbete. Områdena handlar om att tillgodose lösningar för självständighet och individuellt stöd, principen om universell utformning, att upptäcka befintliga brister i tillgängligheten samt aktivt förebyggande och motverkan av diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Syftet med arbetet är att långsiktigt integrera funktionshinderperspektivet i verksamheter inom olika samhällsområdet genom ett styr- och uppföljningssystem.

Se regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

Transportstyrelsens roll

Transportstyrelsen föreskriver nationella regler samt deltar i framtagningen av internationella regler, inklusive regler om tillgänglighet och användbarhet för fordon och byggnader inom kollektivtrafiken.

Vi godkänner bussar, järnvägsfordon och infrastruktur innan de tas i bruk. Transportstyrelsen kontrollerar även att regler för bussar, fartyg och kollektivtrafik efterlevs, att regler för ombordpersonals kompetens efterlevs samt att regler enligt passagerarförordningarna efterlevs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!