Funktionshinders- och tillgänglighetsfrågor

Enligt funktionsmålet i transportpolitiken ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till utvecklingskraft i hela landet.

För att uppfylla funktionsmålet har regeringen angett följande preciseringar:

  • Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
  • Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.
  • Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och övriga länder.
  • Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
  • Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
  • Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
  • Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Transportstyrelsens roll

Transportstyrelsen föreskriver nationella regler samt deltar i framtagningen av internationella regler, inklusive regler om tillgänglighet och användbarhet för fordon och byggnader inom kollektivtrafiken.

Vi godkänner bussar, järnvägsfordon och infrastruktur innan de tas i bruk. Transportstyrelsen kontrollerar även att regler för bussar, fartyg och kollektivtrafik efterlevs, att regler för ombordpersonals kompetens efterlevs samt att regler enligt passagerarförordningarna efterlevs.