Tillgänglighet i transportsystemet

Enligt funktionsmålet i transportpolitiken ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra till utvecklingskraft i hela landet.

För att uppfylla funktionsmålet har regeringen angett följande preciseringar:

  • Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
  • Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.
  • Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och övriga länder.
  • Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
  • Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
  • Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
  • Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Transportstyrelsens roll

Transportstyrelsen föreskriver nationella regler samt deltar i framtagningen av internationella regler, inklusive regler om tillgänglighet och användbarhet för fordon och byggnader inom kollektivtrafiken.

Vi godkänner bussar, järnvägsfordon och infrastruktur innan de tas i bruk. Transportstyrelsen kontrollerar även att regler för bussar, fartyg och kollektivtrafik efterlevs, att regler för ombordpersonals kompetens efterlevs samt att regler enligt passagerarförordningarna efterlevs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!