Miljöarbete

Enligt Transportstyrelsens instruktion ska myndighetens verksamhet bland annat särskilt inriktas på att bidra till ett miljöanpassat transportsystem.

Transportstyrelsen hanterar miljöfrågor som rör alla trafikslag – sjöfart, luftfart, vägtrafik och järnvägstrafik. Myndigheten har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. Infrastrukturfrågor för trafikslagen hanteras av Trafikverket.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Transportstyrelsen bidrar till målet huvudsakligen genom arbetet med regelgivning nationellt och internationellt. Vi deltar i olika internationella fora för att minska transporternas klimatpåverkan. Exempel på aktuella områden är mätmetoder för tunga fordons koldioxidutsläpp, en internationell strategi för att minska sjöfartens klimatpåverkan och det globala marknadsbaserade styrmedlet CORSIA för luftfarten.

Miljökvalitetsmålen

Riksdagen har antagit ett generationsmål för miljö samt 16 mål för miljökvaliteten. Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Transportstyrelsen bidrar till målen huvudsakligen genom arbetet i ordinarie verksamhet inom regelgivning, tillsyn och tillståndsprövning.

Miljöledning

Att införa ett miljöledningssystem innebär att man får ordning och reda på sin miljöpåverkan men också att man kan sätta in åtgärder där det gör mest miljönytta. Transportstyrelsen har valt att sätta upp interna miljömål med tillhörande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan.  

Transportstyrelsens miljöriktlinje är:

Transportstyrelsens verksamhet ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Hänsyn till miljön ska avspeglas i hela verksamheten och vägas in i våra beslut vad gäller regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Vi bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling genom att minska vår resursförbrukning och den resursförbrukning som kvarstår ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Detta gör vi bland annat genom miljöanpassade upphandlingar, e-tjänster och minskade utsläpp från våra tjänsteresor.

Våra medarbetare har rätt miljökompetens inom sitt verksamhetsområde.

Vi arbetar i enlighet med gällande miljölagstiftning och andra krav inom ansvarsområdet.

Vårt gemensamma förhållningssätt att vara engagerade, begripliga och pålitliga stöttar oss i arbetet med ständiga förbättringar vilket bidrar till generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!