Bakgrund

SSC etablerades för att stödja kommissionen i arbetet med att införa det europeiska gemensamma luftrummet. Kommittén består av två representanter från varje medlemsstat, en civil och en militär, samt observatörer från tredjeland och Eurocontrol.

Kommittén är inrättad med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning 549/2004. 

Frågor som behandlas på möten

Kommittén behandlar och godkänner kommissionsförordningar som är relaterade till flygtrafiktjänst och flygledningstjänst förutom förordningen om flygledare där EASA-kommittén godkänner. Utöver detta är kommittén den instans där kommissionen konsulterar medlemsstaterna i frågor som rör SESAR, nätverksfunktioner, funktionella luftrumsblock, prestationsplaner och andra frågor som rör flygtrafiktjänst och flygledningstjänst där det är reglerat att medlemsstaterna skall ha inflytande eller information.