Bakgrund

ICAO:s miljökommitté, CAEP, består av 24 medlemmar från ICAO:s 191 medlemsstater. Sverige, är det enda nordiska land som är fullvärdig medlem i CAEP. Norge har tillsammans med några andra länder observatörsstatus och EU samt en mängd branschorganisationer är också observatörer.

Formellt möte hålls enbart vart tredje år, dryga halvåret innan ICAO:s ordinarie generalförsamlingsmöte. Däremellan möts man minst årligen i en styrgrupp. CAEP sorterar direkt under ICAO:s råd och resultatet från mötet underställs rådet för godkännande.

Frågor som behandlas på möten

CAEP tar bland annat fram de miljönormer (standards) för buller och för utsläpp till luft (kväveoxider) som finns i Chicagokonventionens Annex 16. Arbetet bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen deltar med expertis.

På dagordningen står skärpning av nuvarande bullernormer, utarbetandet av en ny standard för utsläpp av koldioxid från luftfartyg med sikte på 2013 och på längre sikt utvecklandet av en standard för utsläpp av partiklar. Vidare tar CAEP fram rekommendationer och vägledningar samt prognoser och analyser inom luftfartens miljöområde.