Internationella möten inom luftfart

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommittéer, organ och församlingar inom luftfartsområdet.

Bakgrund 

Syftet med ATMC är att företrädare på högsta nivå inom militära flygtrafiktjänsten även omfattande luftrumshantering, möts för att skapa en gemensam uppfattning i flygtrafiktjänstfrågor som kan påverka nationernas flygstridskrafter. ATMC består av NATO inklusive EAPC (Euro- Atlantic Partnership Council – partnerskapsmedlemmar). Arbetet är fokuserat på NATO´s möjligheter att lösa sina operationer i ett mer komplext luftrum i Europa. Exempel på forum som NATMC har dialog med är EU och Eurocontrol. 

Frågor som behandlas på möten

Exempel på frågor som avhandlas är framtida militära luftrumskrav, stöd till operationer och övningar, harmonisering och interoperabilitet, multinationella övningar m.m. 

Bakgrund

NEASCOG är ett forum för luftfartsskydd inom flygledningsområdet i Europa. NEASCOG´s mål är att utveckla militär och civil samverkan nationellt och internationellt inom flygtrafikledningens luftfartsskydd.

Frågor som behandlas under mötet

NEASCOG har som uppgift att utveckla en gemensam strategi i Europa för säkerhetsfrågor som berör Airspace Security i luftrummet (luftrumsskydd). Resultatet av gruppens arbete skall underlätta framtagande av gemensamt europeiskt program för säkerhet i luftrummet och flygtrafikledningens luftfartsskydd. 

Deltagare

Deltagare är nominerade flygtrafikledningsspecialister från Eurocontrols medlemsländer, NATO/EAPC-partners och s.k. "Mediterranean Dialogue Countries".

Bakgrund

AVSEC -kommittén är en kommitté inom EU. Kommittén är inrättad med stöd av förordning (EU) nr 300/2008 artikel 19. Kommittén har möten sex gånger per år och har ansvar för frågor som rör luftfartsskydd det vill säga åtgärder som syftar till att förhindra olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten.

Frågor som behandlas på möten

Inom ramen för kommittén utarbetas och diskuteras de förordningskrav som styr de gemensamma EU-reglerna på området.

Deltagare

Vid mötena representerar Transportstyrelsen Sverige.

Bakgrund

Detta är den beslutande gruppen för det dansk-svenska funktionella luftrumsblocket (FAB).

Frågor som behandlas på möten

Frågor som hanteras är strategisk luftrumsplanering, tillsyn av flygtrafiktjänsten, prestation på FAB-nivå etc.

Bakgrund

EASA är baserat i Köln och är kommissionens organ för att föreslå gemensamma flygsäkerhetsregler för i princip all europeisk luftfart. EASA har även samlat all nödvändig kompetens i Köln för att certifiera nya luftfartygstyper och ansvara för deras fortsatta luftvärdighet. Tillsammans med nationella luftfartsmyndigheter driver man ett intensivt arbete för att europeisk flygsäkerhet ska bli världsledande, bland annat genom initiativet till en gemensam flygsäkerhetsplan för Europa, inom det som kallats Europeiska flygsäkerhetssystemet. EASA:s webbplats finns på http://www.easa.europa.eu/ I EASA:s styrelse sitter representanter för EU:s medlemsstater och övriga EASA-medlemsstater (Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein), samt observatörer från andra europeiska stater och från industrin. 

Frågor som behandlas på möten

Styrelsen tar bland annat beslut om tillsättning av EASA:s verkställande direktör samt övriga direktörer, den har inflytande över EASA:s budget samt arbetsprogram, den tar beslut om EASA:s arbetsrutiner för regelutveckling samt certifiering och den ska till exempel besluta om EASA:s personalpolitik. En kortfattad beskrivning av styrelsen samt en komplett samling av protokoll och beslut finns även på EASA:s webbplats

Bakgrund

MAB-gruppen och TeB-grupperna är rådgivande organ till den europeiska flygsäkerhetsbyråns EASA i frågor om regelutveckling, regelutvecklingsprogram och standardisering. Det finns sju TeB-grupper.

Frågor som behandlas på möten 

MAB och TeBs generella syfte är att underlätta diskussionen om strategiska, kontroversiella eller övergripande frågor på ett tidigt stadium av byråns programplaneringscykel. Den ska ge byrån ett forum för att rådfråga medlemsstaterna om både strategiska (MAB) och tekniska (TeBs) säkerhetsprioriteringar. EASA är inte bundet av några råd från dessa organ.

Grupperna utgörs av representanter från de nationella luftfartsmyndigheterna och Europeiska Kommissionen enligt beslut 19/2015 i EASAs styrelse. Den slutgiltiga sammansättningen av MAB och TeBs fastställs av byråns verkställande direktör, efter att nomineringar givits från medlemsstaterna.

Bakgrund

Kommittén är en genomförandekommitté inom EU och har inrättats genom Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Kommitténs arbete regleras av Lissabonfördragets artiklar 290 och 291 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Frågor som behandlas på möten

Kommissionen har genom EU-förordning 216/2008 givits befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter för luftvärdighet, licensiering av flygbesättningar och därmed förbundna godkännanden, trafik med luftfartyg, luftfartyg som används av operatörer från tredjeland, tillsyn och efterlevnad, tillämpningsföreskrifter inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster samt att anta föreskrifter om byråns avgifter. Detta sker genom kommittéförfarandet (EASA Committee).

Bakgrund

EANPG består av 52 ICAO stater inom Europa regionen. EANPG är den högsta beslutande kommittén inom EUR regionen med ca 15 undergrupper och arbetsgrupper som rapporterar till EANPG. Eurocontrol stöder EANPG och levererar mycket arbetsmaterial som underlag till mötena. De nordiska staterna har ett rotationsdeltagande, förutom Island som är med i ICAO NAT regionen, där varje stat deltar två år vardera. Under de år man inte deltar finns ett samarbete med en gemensam beredning som underlag till den som deltar. Sverige har deltagit 2011-2012 på mötena och kommer nästa gång att delta på mötena 2019-2020. 

Bakgrund

Här sker samverkan som inom det dansk-svenska luftrumsblocket avseende konsultation med alla berörda luftrumsbrukare, till exempel flygbolag, allmänflyg, militära myndigheter, leverantörer av flygtrafikledningstjänst etc.

Bakgrund

ICAO/IMO Joint Working Group är en arbetsgrupp som ger rekommendationer i frågor rörande flyg- och sjöräddning till ICAO och IMO. Gruppen rapporterar direkt till ICAO och IMO. Rekommendationerna avser huvudsakligen uppdatering av IAMSAR (international aeronautical and maritime search and rescue) manual, volume I, II och III. Rekommendationerna kan även på begäran från ICAO omfatta Annex 12. 

Frågor som behandlas på möten

ICAO bjuder in experter från sex länder (varav Sverige är ett land) till mötet och IMO gör på motsvarande sätt. Det finns även möjlighet för observatörer att delta vid möten. Möten i arbetsgruppen genomförs en gång per år och frågor som behandlas rör principer, procedurer och metoder m.m. för flyg- och sjöräddning.

Bakgrund

ICAO Aerodromes Panel (AP) är en av de nio panelerna under ICAO:s Air Navigation Panel (ANC). AP består av experter som har sina specialiteter inom de områden som återfinns i ICAO Annex 14. AP består av fem underliggande grupper.

  • Aerodrome Design Working Group
  • Rescue & Firefighting Services Working Group 
  • Aerodrome Operations and Services Working Group 
  • Visual Aids Working Group och
  • Heliport Design Working Group. 

Det praktiska arbetet sker i de underliggande grupperna och samordnas i AP Working Group of the Whole inför slutligt ställningstagande av Aerodromes Panel. 

Frågor som behandlas på möten

De flesta frågor som AP hanterar är förslag till ändringar i ICAO Annex 14. Panelen arbetar även som remissinstans till ICAO:s övriga paneler i de frågor som har anknytning till ICAO Annex 14.

Bakgrund

ICAO:s miljökommitté, CAEP, består av 24 medlemmar från ICAO:s 191 medlemsstater. Sverige, är det enda nordiska land som är fullvärdig medlem i CAEP. Norge har tillsammans med några andra länder observatörsstatus och EU samt en mängd branschorganisationer är också observatörer.

Formellt möte hålls enbart vart tredje år, dryga halvåret innan ICAO:s ordinarie generalförsamlingsmöte. Däremellan möts man minst årligen i en styrgrupp. CAEP sorterar direkt under ICAO:s råd och resultatet från mötet underställs rådet för godkännande.

Frågor som behandlas på möten

CAEP tar bland annat fram de miljönormer (standards) för buller och för utsläpp till luft (kväveoxider) som finns i Chicagokonventionens Annex 16. Arbetet bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen deltar med expertis.

På dagordningen står skärpning av nuvarande bullernormer, utarbetandet av en ny standard för utsläpp av koldioxid från luftfartyg med sikte på 2013 och på längre sikt utvecklandet av en standard för utsläpp av partiklar. Vidare tar CAEP fram rekommendationer och vägledningar samt prognoser och analyser inom luftfartens miljöområde. 

Bakgrund

Europeiska kommissionen – i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter – beslutar om att förbjuda flygbolag som befinns vara osäkra att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum, förordning EG nr 474/2006. Dessa flygbolag anges i kommissionens Safety List (svarta listan, numera flygsäkerhetslistan). Förteckningen omfattar alla flygbolag som förbjudits att bedriva verksamhet i Europa (A-listan). Den andra förteckningen omfattar flygbolag som begränsas till att bedriva verksamhet i Europa under vissa förutsättningar (B-listan). 

Frågor som behandlas på möten 

Vid behov av diskussion om EU-flygbolagens tekniska och administrativa förfaranden inom EU luftfarten anordnar kommissionen separata möten för detta, vanligtvis en gång vartannat år.

Bakgrund

SSC etablerades för att stödja kommissionen i arbetet med att införa det europeiska gemensamma luftrummet. Kommittén består av två representanter från varje medlemsstat, en civil och en militär, samt observatörer från tredjeland och Eurocontrol.

Kommittén är inrättad med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning 549/2004. 

Frågor som behandlas på möten

Kommittén behandlar och godkänner kommissionsförordningar som är relaterade till flygtrafiktjänst och flygledningstjänst förutom förordningen om flygledare där EASA-kommittén godkänner. Utöver detta är kommittén den instans där kommissionen konsulterar medlemsstaterna i frågor som rör SESAR, nätverksfunktioner, funktionella luftrumsblock, prestationsplaner och andra frågor som rör flygtrafiktjänst och flygledningstjänst där det är reglerat att medlemsstaterna skall ha inflytande eller information.

Bakgrund

Provisional Council (PC) och Permanent Commission (CN) styrs av Eurocontrol-konventionen som reviderades 1997. Enligt den reviderade konventionen ska ett råd vara högsta beslutande organ (enligt tidigare konvention var motsvarande en kommission). Alla medlemsstater har inte ratificerat den nya konventionen och därför beslutade man att några områden inom konventionen ska hanteras som tidigt införande och därför bildades PC. Resterande frågor behandlas tillsvidare av CN som kommer att upplöses så snart ratificering är klar.

Alla medlemsstater deltar med minst en deltagare vardera, och i vissa frågor krävs 2/3 godkännande från medlemsstaterna vilket gör att det är viktigt att delta. Flera intresseorganisationer deltar som observatörer på mötena.

Frågor som behandlas på möten

De viktigaste frågor som behandlas är

  • 5-årig verksamhetsplan inklusive budget
  • Eurocontrols principiella frågor som till exempel organisation, verksamhetsområden och hantering av förändrade förutsättningar
  • Samarbete med EU och tredjeland
  • Mottar rapporter från undergrupper och rådgivande kommittéer

Bakgrund

SRC är ett forum inom Eurocontrol för regelutveckling. Samverkan sker med EASA och man tar på uppdrag av kommissionen fram utkast till regelförslag. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!