Bakgrund

Fördraget av den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) reviderades i Vilnius 1999. Det s.k. Vilniusprotokollet trädde i kraft 2006 och har ratificerats av de flesta EU-stater. Sverige har endast undertecknat men inte ratificerat Vilniusprotokollet. Sverige har dock ratificerat COTIF av den 9 maj, vars bestämmelser är införda i svensk rätt. Sverige valdes för en treårsperiod in i den administrativa kommittén vid den 11:e generalförsamlingen i OTIF i Geneve den 20-21 september, 2012. Sverige har genom att inte ratificera Vilniusprotokollet ingen rösträtt i de frågor som är kopplade till det protokollet.

Frågor som behandlas på möten

OTIF:s administrativa kommitté har till uppgift att mellan generalförsamlingens möten bistå Generalsekreteraren (GS) i dennes styrning av organisationen. Kommitténs roll kan närmast jämställas med att fungera som en slags styrelse med huvuduppgift att tillse att GS och OTIF:s kansli i övrigt verkar i enlighet med och inom ramen för Generalförsamlingens beslut. Normalt består arbetet i att styra och besluta i administrativa och finansiella frågor inom OTIF samt hantera vissa personalpolitiska ärenden. Den administrativa kommittén ska sammanträda minst en gång per år, men brukligt är två möten eller fler om möte påkallas av ett tillräckligt antal medlemsstater i kommittén eller av GS.