Bakgrund

Independent Regulators' Group (IRG) Rail är en frivillig sammanslutning av i dagsläget 21 oberoende regleringsorgan på järnvägsområdet i Europa. Det övergripande syftet med IRG-Rail är att skapa förutsättningar för att åstadkomma en konkurrenskraftig, effektiv och bärkraftig järnvägsmarknad i Europa. IRG-Rail agerar som en plattform för samarbete, informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella regleringsorgan på järnvägsområdet för att tackla de utmaningar som finns i tillämpningen av det europeiska regelverket på området.

Frågor som behandlas på möten

Plenary assembly är det organ inom IRG-Rail som fattar alla beslut i syfte att uppnå målen med verksamheten, godkänner dokument, godkänner och utesluter medlemmar, godkänner förändringar i överenskommelsen om samarbete (MoU), lägger fast riktlinjer för verksamheten, utser dess ordförande samt initierar arbetsgrupper med tillhörande ordförande. Plenary träffas minst en gång per år. Därutöver hanterar gruppen även beslut genom s.k. skriftlig procedur (written procedure).