Bakgrund

Den rättsliga grunden för styrelsen, dess befogenheter och sammansättning finns i artiklarna 25 och 26 i förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen). Sverige har som medlemsstat i den Europeiska unionen en plats i styrelsen.

Frågor som behandlas på möten

Styrelsen i ERA sammanträder minst två gånger per år, men genom åren har tre möten per år varit brukligt. Ett i mars, juni respektive november. Styrelsen har i uppgift att fastställa budget och verksamhetsplan för ERA, säkerställa dess genomförande samt utse och avsätta ERAs verksamhetschef.

Representant

Sverige representeras av Transportstyrelsen.