Öppna data

Den information som Transportstyrelsen förvarar i sina system är en gemensam samhällsresurs som vi vill att medborgare och näringsliv ska kunna vidareutnyttja.

Vi har som målsättning att dela med oss av så mycket öppna data som möjligt. På så sätt tillgängliggör vi en gemensam samhällsresurs som medborgare och näringsliv kan använda för att skapa nytta åt sig själva och andra, exempelvis genom att ta fram nya tjänster.

Vi vill också att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av den information som finns hos oss i enlighet med Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data och de nationella principerna (DIGG, Myndigheten för digital förvaltning).

Vidareutnyttjande av information

Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen. Exempelvis flygplats-, fordons- och järnvägsstatistik.

Idag tillgängliggör vi öppna data främst i excel-format och direkt på vår externwebb i tabellform. Målsättningen är att så stor andel som möjligt av vår öppna data ska finnas tillgänglig för vidareutnyttjande i öppna format såsom CSV (semikolonseparerade filer) och XML.

Öppna data utifrån trafikslag

Öppna data i öppna format

Nedan finns den öppna data som hittills är tillgänglig i öppna format.

Villkorad data

All data är inte öppna data. Det finns begränsningar som måste göras utifrån sekretess- och integritetsskäl, exempelvis villkorad data.

Villkorad data utifrån trafikslag

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!