Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Många av våra trafiksystem innehåller redan mycket informationstekniska lösningar, och utvecklingen går snabbt framåt.

Inom ITS ryms allt från webbverktyg för reseplanering för människor och gods, nulägesinformation om trafikstockningar, varningssystem mellan cyklister och bilister, till självkörande bilar.

När ITS-tjänster fungerar på ett liknande sätt i olika länder underlättar de för resenärer som rör sig över landsgränserna och för transportörer som skickar gods inom Europa. Tjänsterna väntas bidra till minskad trängsel i trafiken, sparade liv och minskad miljöpåverkan från trafiken.

EU-direktiv ska underlätta för ITS lösningar över länders gränser

För att underlätta införandet av landsövergripande lösningar har EU tagit fram ett ITS-direktiv som är indelat i sex fokusområden. De prioriterade åtgärdsområdena kommer att införlivas i svensk lagstiftning i olika omgångar och omfattar tillhandahållande av följande:

  • Multimodala reseinformationstjänster.
  • Informationstjänster i realtid.
  • Vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation.
  • Ett system för fordonspositionering vid trafikolycka knutet till larmcentral inom Europeiska unionen.
  • Informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik. 
  • Bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och andra fordon i kommersiell trafik.

Medlemsstaterna ska med jämna intervall rapportera till kommissionen hur de bedriver arbetet med att införa de nationella åtgärderna inom de prioriterade områdena i ITS-direktivet. I Sverige är det Transportstyrelsen som rapporterar till kommissionen. Rapportering har skett 2014, 2017 och 2020.