Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.

Medfinansiering är en relativt ny finansieringsform som är tänkt att möjliggöra vissa infrastruktursatsningar.

  • Över Motalaviken har det byggts en bro som en del av ny sträckning av riksväg 50. Denna bro öppnades för trafik under hösten 2013.
  • I Sundsvall pågår utbyggnaden av E4 och det har byggts en högbro över Sundsvallsfjärden.
  • Planeringsarbete pågår för en bro över Skurusundet som ny del av väg 222.

Regering och riksdag har godkänt att lån som tas upp för Sundsvall, Motala och Skuru, ska återbetalas genom att ta ut en broavgift av dem som använder broarna.

Betalning av infrastrukturavgift

Du kan betala infrastrukturavgift via autogiroe-avi (e-faktura) eller med det inbetalningskort som vi skickar ut. Om du har en digital brevlåda och din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning kan du betala genom den.

Läs mer om betalning och avisering av infrastrukturavgift

Se dina betalda och obetalda avgifter

Visa dina betalda och obetalda avgifter samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett avgiftsbeslut via e-tjänsten för infrastrukturavgifter. Du kan se avgifter och avgiftsbeslut för både Motala och Sundsvall.

Infrastrukturavgift - visa uppgifter 

Användningsförbud

Ett fordon får inte användas (användningsförbud) om det finns mer än 5 000 kronor i infrastrukturavgiftsskulder (infrastrukturavgift och påföljdsavgifter) för fordonet och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Vid ett eventuellt ägarbyte räknas inte de infrastrukturavgifter eller påföljdsavgifter in i beloppet som den tidigare ägaren är betalningsskyldig för och som beslutas efter ägarbytet.

Användningsförbudet gäller tills dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats. Det gäller även om det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i Lagen om (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgifter. För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Du kan kontrollera om ett fordon har användningsförbud i våra e-tjänster 

Bestämmelser om användningsförbud vid obetald och förfallen infrastrukturavgift infördes den 1 februari 2015.

Ett myndighetssamarbete

Trafikverket äger och sköter underhållet av betalstationen som sätts upp för dessa avgifter.

Transportstyrelsen hanterar passageinformationen genom att identifiera fordonsägare, skicka ut avier och tillhandahålla kundtjänst. Transportstyrelsen ansvarar också för information om avgifterna.

Olika tekniker för att ta in infrastrukturavgifter

Det finns olika tekniker för att ta in infrastrukturavgifter. Traditionella bemannade stationer används vid Öresundsbron. Där kan du betala med kontanter eller betalkort till en operatör som släpper igenom dig efter genomförd transaktion. Men detta tillvägagångssätt är inte särskilt effektivt.

För att öka kapaciteten och minska störningen används därför även elektronisk betalning vid vissa körfält. Denna teknik utnyttjar mikrovågor för att utbyta data mellan fordon och vägsida. En liten dosa placeras i framrutan på fordonet och en detektor som sitter över portalen vid betalstationen läser av dosan. På dosan finns information som är kopplad till ett personligt konto. Vid passage sker en debitering. För en resenär ska kunna använda den elektroniska betalningen krävs det att resenären har tecknat ett avtal med det företag som tillhandahåller fordonsdosan.

För broavgifterna i Motala och Sundsvall har man valt ett kamerabaserat, free-flow system med bildigenkänning för att identifiera fordon där debiteringen kopplas direkt till fordonet och dess ägare.

Det finns också system där man vill veta hur långt ett fordon åkt på vägnätet och vilka vägar det använt. Utifrån typ av fordon och körd sträcka beräknas sedan en avgift ut som rapporteras in till väghållaren via olika tekniker. Grunden för hela beräkningsmodellen är ett satellitbaserat system som registrerar fordonets färdväg. Det tänkta kilometerbaserade systemet för tunga fordon är tänkt att nyttja den satellitbaserade tekniken.

Infrastrukturavgift för utländskt registrerade fordon

Även utländska fordon omfattas av infrastrukturavgifter. Samma regler och avgiftsnivåer gäller för de utländska fordonen som för de svenska. Infrastrukturavgifter för utländskt registrerade fordon betalas via Epass24.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!