Rapportering i VTS-områden

Här beskrivs hur rapportering ska göras i fastställda VTS-områden.

Fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer eller med en längd av 45 meter eller mer samt bogserande fartyg som tillsammans med släpet har en längd av 45 meter eller mer ska delta i sjötrafiktjänsten (VTS). Detta innebär att de ska lyssna på den VHF-kanal som gäller för VTS-området och på VHF-kanal 16 och att de ska rapportera till VTS-centralen enligt nedan på VHF.

Övriga fartyg bör, om det är praktiskt möjligt, delta i rapporteringen om det kan påverka övriga fartygs säkra framförande. 
Särskilt följande fartyg rekommenderas att delta i sjötrafiktjänsten (VTS):

 • Fartyg med en bruttodräktighet mellan 20 och 300
 • Fartyg med en minsta längd av 15 meter och en största längd av 45 meter
 • Mindre, registrerade fiskefartyg.

Samtliga fartyg utrustade med VHF-anläggning bör kontinuerligt passa de VHF-kanaler som används inom VTS-området samt VHF-kanal 16.

Undantag

Vägfärjor som framförs i tidtabellsbundna och etablerade vägfärjelinjer inom ett VTS-område är inte skyldiga att rapportera t.ex. vid avgång från eller ankomst till kaj eller ankarplats.

Transportstyrelsen kan också medge undantag från att rapportera om det finns särskilda skäl. Fartyg som har ett sådant undantag anges här.

När ska rapportering ske?

Rapportering ska ske vid ett antal olika tillfällen då information enligt följande ska rapporteras till VTS-centralen:

 1. Före ingång i ett VTS-område och före avgång eller förflyttning från kaj eller ankarplats:
  1. fartygsnamn
  2. igenkänningssignal
  3. närmaste namn på rapporteringslinje eller geografiskt läge
  4. avsedd färdväg
  5. destination
  6. aktuellt djupgående
   
 2. Vid passage av en rapporteringspunkt i ett VTS-område:
  1. fartygsnamn
  2. rapporteringspunkt
  3. destination
   
  Vissa rapporteringspunkter i VTS-område Mälaren och Landsort är frivilliga om fartyget har en uppdaterad och påslagen AIS, där AIS-informationen visas grafiskt i ECDIS, ECS eller i radarbilden. Se närmare beskrivning i föreskrifterna.
   
 3. Vid ändring av avsedd färdväg:
  1. fartygsnamn
  2. position
  3. ny avsedd färdväg
  4. destination
   
 4. Vid ankomst till kaj eller ankarplats eller efter avslutad förflyttning:
  1. fartygsnamn 
  2. position
   
 5. Vid fel eller skada på maskineri, anläggning eller instrument som på ett väsentligt sätt kan försämra fartygets säkra navigering och manövrering:
  1. fartygsnamn
  2. position 
  3. destination 
  4. det fel eller den skada som är anledningen till rapporteringen
   
 6. Inom VTS-område Göteborg måste ett fartyg få tillstånd av VTS-centralen före avgång från kaj eller ankarplats.

Ett fartyg kan få en begäran av VTS-centralen att lämna andra uppgifter vid andra tillfällen än de som anges ovan, samt att komplettera sin rapport med ytterligare uppgifter om det behövs för att fartygstrafiken ska kunna röra sig säkert och effektivt i VTS-området. Det kan t.ex. röra sig om fartygets höjd då broar ska passeras.

Fastställda VTS-områden

Det finns nio fastställda VTS-områden i Sverige:

Exakta gränsdragningar är beskrivna i VTS-föreskrifterna. Observera att det finns ändringsföreskrifter. 

Se översiktskarta med samtliga VTS-områden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!