Regler

Nationella regler

Transportstyrelsen ger ut föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden), nämligen TSFS 2010:166 med ändringsföreskrifter, med stöd av:

 • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
 • Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Internationella regler

 • SOLAS-konventionen, kapitel VI "Carriage of cargoes"
 • SOLAS-konventionen, kapitel VII "Carriage of dangerous goods in solid form in bulk"  
 • MARPOL 73/78, Annex V, regel 1.9, 4.1.3 och 6.1.2
 • IMSBC-koden "International Maritime Solid Bulk Cargoes Code"
 • BLU-koden "Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers"

Fast ämnen i bulk

 • BC-koden (Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes)
 • BLU-koden (Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers)

Flytande skadliga ämnen i bulk

 • IBC-koden (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)
 • BCH-koden (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)

Gaser i bulk

 • IGC-koden (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk).
 • GC-koden (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liqufied Gases in Bulk).

Dessa koder kan rekvireras ifrån Nautic Center e-post: office@nautic-center.se, telefon 031-10 08 85.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!