Lastning och lossning

Här finns information om lastning och lossning av bulkfartyg med anledning av rådets direktiv 2001/96/EG om fastställande av harmoniserade krav och förfarande för säker lastning och lossning av bulk fartyg .

Under lastning och lossning av fartyg uppstår belastningar på fartygens skrov, beroende på hur lasten fördelas under lastning och lossning så är påverkan olika stor, ett fartyg som lastas eller lossas på ett sätt som medför att belastningen av skrovet blir stor kan medföra skada eller utmattning av fartygets skrov. Vid utvärderingar av olyckor med bulkfartyg uppmärksammades det att många av olyckorna kunde härledas till felaktig lastning och lossning av fartygen det vill säga att fartygens skrov har utsatts för alltförhöga höga belastningar under lastning eller lossning.  

För att undvika att fartyg som transporterar bulklaster utsätts för alltför höga belastningar under lastning och lossning har direktivet 2001/96/EG utarbetats, syftet med reglerna i direktivet är att harmonisera krav för terminaler och bulkfartyg, kraven ska säkerställa att terminalen och fartyget är lämpliga, att samarbete och kommunikation mellan fartyget och terminalen fungerar, att last operationer planeras och utförs säkert och enhetligt, att ansvar och förpliktelser fördelas och definieras.

Regler

Rådets direktiv 2001/96/EG om fastställande av harmoniserade krav och förfarande för säker lastning och lossning av bulk fartyg är införlivad i svensk lagstiftning genom lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, ytterligare regler om lastning och lossning av bulkfartyg är meddelade genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast.

Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg omfattar alla bulkfartyg, oavsett i vilken stat de är registrerade, som anlöper en terminal för att lasta eller lossa fasta bulklaster, och alla terminaler som anlöps av sådana bulkfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!