Regler om CE-märkning

För att ta reda på exakt vad som gäller vid tillverkning, import eller distribution av produkter som ska vara CE-märkta är det nödvändigt att läsa författningarna där det regleras.

Lag, förordning, föreskrift Beskrivning
Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar  

Förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

 
Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll Genom denna lag meddelas bland annat bestämmelser om den CE-märkning som ska ske av vissa produkter.
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar  Enligt lag ska tillverkare och importörer se till att vissa produkter uppfyller angivna krav i Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar. Dessa produkter ska också vara provade och CE-märkta.
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:46) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Föreskriften förtydligas genom att nu uttryckligen ange att försäkran om överensstämmelse i förekommande fall ska innehålla en uppgift om att produkten överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget.

Länkar till gällande fritidsbåtsdirektiv:

Förklaring och tolkningshjälp av direktivet

Till 2013 års direktiv saknas förklaringar och tolkningshjälp. Det finns dock för en äldre version av direktivet, vilket kan ge viss vägledning för de grundläggande kraven:

Vad är ett direktiv?

Ett direktiv är en uppmaning till EU:s medlemsländer att införliva regler i respektive länders lagstiftning. I Sverige införlivas reglerna genom lag, förordning och föreskrifter.

Observera att fritidsbåtsdirektivet och Transportstyrelsens föreskrifter kompletteras av harmoniserade standarder som innehåller detaljer om hur de grundläggande kraven kan uppfyllas. 

Standarder Beskrivning
Harmoniserade standarder Dessa standarder ges ut av den Europeiska standardiseringsorganisationen CEN och även av SIS förlag i Sverige. Ingen av standarderna finns dock på svenska.

De aktuella produkterna som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter kan även beröras av andra föreskrifter till exempel inom områdena maskinsäkerhet, elektromagnetisk kompabilitet eller elsäkerhet. CE-märkningen av dessa ska då täcka alla kraven.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3)

Arbetsmiljöverket

Maskiner och arbetsutrustning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!