Om Transportstyrelsen upptäcker att en produkt inte uppfyller kraven, ska felet åtgärdas av tillverkaren, importören eller den som annars ansvarar för CE-märkningen.

Transportstyrelsen kan:

  • Förelägga den ansvariga att åtgärda bristerna eller att prova och märka produkten.
  • Kräva att produkten återkallas från marknaden eller dras tillbaka från handeln.
  • Ta ut en sanktionsavgift av den ansvariga näringsidkaren.

Se Transportstyrelsens lista över bristfälliga produkter som måste åtgärdas.