Transportstyrelsen kontrollerar att kraven för CE-märkning följs genom marknadskontroller. Marknadskontroller utförs av fritidsbåtar, vattenskotrar, båtmotorer och utrustning när de kommer ut på marknaden. Genom kontrollerna rättas felaktigheter och fusk följs upp.

Marknadskontroller genomförs oftast vid båtmässor

Marknadskontrollen på fritidsbåtar sker huvudsakligen som översiktliga stickprovskontroller vid båtmässor. Då kontrolleras bland annat att produkten är försedd med rätt dokumentation och CE-märkning. Marknadskontroll kan också ske med anledning av olycksfall eller efter tips. Transportstyrelsen upprättar varje år en plan för omfattning och inriktning av marknadskontrollen. 

Marknadskontrollråd

Det finns ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Rådet ska bland annat underätta för allmänhetens kontakter med myndigheter. Mer information finns på Marknadskontrollrådets webbplats