Lagar och regler - sjövärdighet

Här är en översikt av de lagar och regler som gäller sjövärdighet för fritidsbåtar.

Ett fartyg (båt och skepp) anses sjövärdigt om det är konstruerat, byggt och utrustat så att det med hänsyn till sitt ändamål och den fart (område) som fartyget används i erbjuder betryggande säkerhet mot sjöolyckor, enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364).

I sjövärdighetsbegreppet innefattas också att fartyget är försett med nödvändiga anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall, bemannat på betryggande sätt, tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller barlastat att säkerheten för fartyg, liv eller gods inte äventyras, se sjölagen (1994:1009).

Fritidsfartyg med en längd över 24 meter eller mer ska ha fartcertifikat som bevis om att fartyget vid tillsyn har befunnits sjövärdigt. Transportstyrelsen utför tillsyn och utfärdar fartcertifikat.

Det är befälhavarens ansvar att se till att båten är sjövärdig.

Defintioner

Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar.  

Fartyg/Båt

Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas för transporter på vattnet och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder). Fartyg med en största längd upp till och med 24 meter kallas båtar. 

Fritidsfartyg/fritidsbåt

När fartyget används för fritidsändamål, d v s varken med kommersiellt syfte, affärsmässig verksamhet eller i statlig tjänst, räknas det som fritidsfartyg/fritidsbåt. I praktiken innebär det till exempel att man inte kan ta eller få betalt av passagerare eller andra. I vissa fall kan passagerarna vara med och dela på omkostnader (självkostnad), men för att det inte ska uppfattas som affärsmässig verksamhet ska kostnaden vara rimlig och en relation finnas mellan passageraren och besättningen.

Om ett fritidsfartyg är 15 meter eller längre ska det registreras i båtregistret.

Skepp/Fritidsskepp

Fartyg som är 24 meter eller längre benämns skepp.

Fritidsskepp ska registreras i skeppsregistret.

Läs mer om det på "Fartygsregistret".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!