Försäkringscertifikat för bunkerolja

Fartyg, med en dräktighet som är högre än 1 000, ska ha en försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd för att täcka ansvaret vid en eventuell bunkeroljeskada.

2001 års internationella konvention om civilrättsligt ansvar för skada orsakad av bunkerolja, den så kallade bunkerkonventionen, trädde ikraft internationellt den 21 november 2008.

Sverige har tillträtt konventionen, den trädde ikraft i Sverige den 3 september 2013. Läs mer om bunkerkonventionen.

Transportstyrelsen utfärdar från och med den 3 september 2013 certifikat som visar att försäkringsskyldigheten har fullgjorts. Certifikatet ska medföras ombord på fartyget.

Intyg från försäkringsbolaget

Om fartyget inte ägs av staten ska ett intyg från försäkringsbolaget bifogas ansökan. Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska och innehålla följande uppgifter:

  • Fartygets namn, nationalitet, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer och hemort.
  • Fartygsägarens namn och adress.
  • Försäkringsbolagets namn och adress.
  • Uppgifter om att försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 a kap. 11 § Sjölagen (1994:1009).
  • Uppgifter om att försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom till Transportstyrelsen, om inte certifikatet har skickats till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Ansökan om certifikat ska skickas till Transportstyrelsen på blanketten Ansökan om certifikat - försäkring bunkerolja. Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

Ytterligare information

Jimmy Hellman
Tel. 010-495 60 11
E-post jimmy.hellman@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!