LRIT på svenska fartyg

Införlivande av LRIT på svenska fartyg

Den utrustning som ska användas för LRIT ska enligt de gällande reglerna av administrationen vara av ett godkänt slag. Detta godkännande kan ske på olika sätt beroende på fartygens existerande utrustning och vilken utrustning fartygen väljer att använda.

Nedan följer en beskrivning av hur tillvägagångssättet för installering och införlivande av LRIT utrustning kan gå till för svenska fartyg.

Typgodkännande av LRIT-utrustning

Enligt regel V/19-1.6 ska fartygsutrustningen av administrationen vara av ett godkänt slag. Godkännandet kan ske på nedan beskrivna sätt:

 • typgodkännande av LRIT utrustningen  av administrationen enligt bestämmelser i regel V/19-1 och sektion 4 i standarden, eller
 • Administrationen certifierar (intygar) att utrustningen överensstämmer med kraven i regel IV/14 (performance standards for all radio equipment) samt klarar tester (Conformance Test) enligt Appendix 1 till MSC.1/Circ.1307, Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information, eller
 • Administrationen certifierar (intygar) att utrustningen uppfyller kraven i IEC 60945 (2002-08) och IEC 60945 Corr.1 (2008-04) on Maritime navigation and radio communication equipment and systems – General requirements – Methods of testing and required test results samt klarar tester (Conformance Test) enligt Appendix 1 till MSC.1/Circ.1307, Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information, eller
 • Ett ship security alert system som uppfyller kraven I SOLAS XI-2/6 och kraven i MSC.136(76) on Performance standards for the ship security alert system eller MSC.147(77) on Adoption of the revised performance standards for ship security alert system samt klarar tester (Conformance Test) enligt Appendix 1 till MSC.1/Circ.1307, Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information.

Överensstämmelsetest av LRIT utrustning (Conformance test)

Överensstämmelsetest utförs av de företag (Application Service Provider) som erkänts eller auktoriserats för uppdraget. All utrustning, inklusive typgodkänd utrustning, som används för att sända LRIT information ska genomföra ett överensstämmelse-test, enligt följande: 

 1. Fartyg byggda den 31 december 2008 eller senare ska genomgå tester:
  • efter genomförd och godkänd radiobesiktning; men
  • före utfärdandet av det internationella radiosäkerhetscertifikatet för lastfartyg eller motsvarande på passagerarfartyg
 2. Fartyg byggda före den 31 december 2008 certifierade för fartområde A1, A2 eller A1, A2 och A3 ska genomgå tester:
  • innan den första radiobesiktningen efter den 31 december 2008; och
  • innan tillägget till utrustningscertifikatet för LRIT utrustning görs.
 3. Fartyg byggda före den 31 december 2008 certifierade för fartområde A1, A2, A3 och A4 ska genomgå tester:
  • innan den första radiobesiktningen efter den 1 juli 2009; och
  • innan tillägget till utrustningscertifikatet för LRIT utrustning görs.
  • fartyg som är certifierade för fartområde A1,A2,A3 och A4 ska uppfylla kraven i 2 då de seglar i fartområde A1, A2 och A3.

Fartyg med AIS och som endast opererar inom fartområde A1 behöver inte uppfylla kravet på LRIT utrustning.

Testrapporten (Conformance test report)

Fartyg som har utrustning som klarat ett överensstämmelsetest med godkänt resultat ska ha en Conformance test report ombord. Testrapportens utseende som utfärdas av ASP:n (på Administrationens uppdrag) framgår av Appendix 2 till MSC.1/Circ.1307, Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information.

Testrapporten är eller blir ogiltig under följande förutsättningar:

 • fartygsutrustningen ändras
 • fartyget byter flagg
 • ASP:n som utfärdat testrapporten inte längre kan säkerställa giltigheten av testrapporten. Detta ska meddelas administrationen
 • Administrationen drar tillbaka sitt godkännande av en Testing ASP
 • LRIT utrustningen blir oanvändbar eller obrukbar.

EU LRIT DC

Sverige kommer tillsammans med övriga EU länder samt Norge och Island att vara kopplade till en gemensam Datacentral, EU LRIT DC. För att integreringen av svenska fartyg i EU LRIT DC ska gå så snabbt och smidigt som möjligt och för att svenska fartyg ska kunna skicka LRIT information som krävs enligt internationella bestämmelser behöver svenska fartyg säkerställa att följande punkter uppfylls:

 1. Fartyget ska innan kravet på LRIT-utrustning träder ikraft (helst minst 30 dagar innan) låta utföra ett överenstämmelsetest (Conformance Test) av sin utrustning.
 2. Fartyget ska efter godkänt conformance test erhålla ett Conformance Test Report vilket ska sparas ombord tillsammans med fartygets övriga certifikat. Detta Conformance Test Report (CTR) utfärdas av den ASP som har testat utrustningen.
 3. Fartyget ska säkerställa att LRIT-utrustningen fungerar och att den inte stängs av eller att utrustningen loggas ut ur satellitsystemet (Inmarsat-C, MiniC, Inmarsat D+). Om fartyget skulle behöva stänga av sin LRIT utrustning ska Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning meddelas. Observera att utrustningen bara får stängas av under de förutsättningar som anges i SOLAS V/19-1.7 och MSC.263(84) 4.4.1.
 4. Fartyget ska alltid, och i god tid, informera och meddela sjöfartsavdelningen:
  • När utrustningen stängs av.
  • När fartygsutrustningen byts ut.
  • När det har upptäckts fel på utrustningen.
  • När fartyget byter flagg, ändrar namn, signalbokstäver eller MMSI-nummer.
  • När andra identifikationsuppgifter för LRIT-utrustningen ändras.

Meddelande till sjöfartsavdelningen ska göras på ett av nedanstående sätt:

Svenska redare måste se till så att fartyg som ska tillämpa LRIT-regeln har LRIT-utrustning ombord senast vid införlivandet av reglerna (SOLAS V/19-1) samt att de anmäler sig till en av Transportstyrelsen utsedda Testing ASP som sedan tar hand om de nödvändiga testerna av utrustningen.

För ytterligare frågor angående ASP eller godkända produkter - LRIT@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!