Transport av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

IMSBC-koden (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) är en inter­nationell överenskommelse för alla fartyg som transporterar fast gods i bulk till sjöss. Koden är införlivad i svensk lagstiftning och riktar sig främst till rederier, fartygsägare och fartygsbefäl.

IMSBC-koden (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) är en inter­nationell överenskommelse för alla fartyg som transporterar fast gods i bulk till sjöss.

Koden har fått tillämpas sedan 1 januari 2009 men blev obligatorisk den 1 januari 2011 genom resolution MSC.268(85). IMSBC-koden ersätter den tidigare BC-koden (Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes) som var en rekommendation internationellt.

Koden är införlivad i svensk lagstiftning genom Transportstyrelens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk.

Vad innehåller IMSBC-koden?

Koden innehåller information om:

 • lasters farliga egenskaper
 • regler om trimning av fartyget
 • produkter som kan liquifiera
 • avfall
 • omvandlingstabell för stuvningsfaktor
 • säkerhet för personal och fartyg men även krav på att avsändaren ska förse befälhavaren, i förväg, med en deklaration som innehåller information om lastens egenskaper för säker stuvning och transport.

Föreskriften vänder sig främst till rederier, fartygsägare och fartygsbefäl. Eftersom de använder engelska som arbetsspråk (och är därför familjära med engelska) införlivas IMSBC-koden med en inledande föreskrift och bifogar koden i sin helhet på engelska.

Dessutom innehåller koden ett 30-tal förteckningar med både teknisk- och kemisk information om produkten, till exempel:

 • klassindelning
 • densitet
 • faror med produkten
 • stuvning och separering
 • ventilation
 • lossning
 • rengöring
 • krav på mätning av farliga gaser
 • nödinstruktioner i händelse av olycka eller incident.

Vidare finns rutiner för säker nedgång i lastrum eller intilliggande utrymmen som har luftkontakt med lastrummet.

Läs om tolkning av stuvning- och separationskrav i IMSBC-koden gällande brunkol och stenkol i samband med "hot areas".

För information om nya produkter som ännu inte omfattas av IMSBC-koden se cirkulär MSC.1/Circ.1453/Rev.1

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!