Lastning och lossning

Här finns information om lastning och lossning av bulkfartyg med anledning av rådets direktiv 2001/96/EG om fastställande av harmoniserade krav och förfarande för säker lastning och lossning av bulk fartyg.

För att öka säkerheten hos bulkfartyg som anlöper hamnterminaler när de ska lasta eller lossa fasta bulklaster bör det finnas ett bra samarbete och en fungerande kommunikation mellan fartyg och terminal samt att fartyg och terminal är anpassade till uppgiften.

För att undvika att fartyg som transporterar bulklaster utsätts för alltför höga spänningar i skrovet under lastning och lossning ska dessa fartyg ha ett dokument som ger befälhavaren sådana uppgifter att höga spänningar kan undvikas.

Regler

Direktivet 2001/96/EG omfattar alla bulkfartyg, oberoende av vilken flagg de för, som anlöper en terminal för att lasta/ lossa fasta bulklaster. Dessutom omfattas de terminaler i EU som anlöps av bulkfartyg enligt definition i föreskrifterna.

Rådets direktiv 2001/96/EG om fastställande av harmoniserade krav och förfarande för säker lastning och lossning av bulk fartyg (BLU-koden) är införlivad i svensk lagstiftning genom lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg, förordning (2003:439) om lastning och lossning av bulkfartyg och Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:4) om transport av last. BLU-koden är dessutom en bilaga till SOLAS/VI part B.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!