Mottagningsanordningar för avfall från fartyg

Det ska finnas mottagningsanordningar för avfall från fartyg i alla hamnar och på alla reparationsvarv, för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Enligt lag, förordning och föreskrifter så är det olika aktörer som ansvarar för mottagningsanordningar.

Avfall från fartyg omfattar allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, och som omfattas av tillämpningsområdet för bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpolkonventionen. Även passivt uppfiskat avfall ingår i avfall från fartyg. Det ska finnas mottagningsanordningar för passivt uppfiskat avfall i fiskehamnar.

Läs mer om avfall från fartyg

Mottagningsanordningar för oljehaltigt barlastvatten och oljehaltigt tankspolvatten

Det ska finnas mottagningsanordningar för oljehaltigt barlast eller tankspolvatten där olja lastas eller oljetankfartyg repareras. Den som lastar ut olja eller driver reparationsverksamheten svarar för att det finns mottagningsanordningar enligt lag 1980:424 (3 Kap. 1 §).

Där oljetankfartyg lastas med annat än olja ansvarar avlastaren, där fartyg som får föra vatten i bränsletank vanligen lastas är det hamnens innehavare som ansvarar, där fartyg som får föra vatten i bränsletank vanligen bunkras är det den som driver bunkerverksamheten som ansvarar enligt förordning 1980:789 (3 kap. 2 §).

Mottagningsanordningar för barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja

Ansvar för att ha mottagningsanordningar för barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja fördelas på nedanstående sätt:

Där barlastvatten eller tankspolvätska som innehåller lastrester av andra skadliga flytande kemikalier än olja lossas, om det efter lossningen från fartygens tankar i dessa finns kvar sådana lastrester av bulkkemikalier som inte får släppas ut från fartyg, ansvarar den som mottar kemikalierna för mottagningsanordningen.

Där tankfartyg lastas, om det från tank som ska lastas måste avlägsnas barlastvatten eller tankspolvätska innehållande lastrester av bulkkemikalier för att lastning ska kunna ske, så ansvarar avlastaren för mottagningsanordningen. Bestämmelserna finns i § förordning 1980:789 (3 kap. 3).

Mottagningsanordningar för övrigt avfall från fartyg

I enlighet med förordning 1980:789 (3 kap. 5 §) så ska mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten ska finnas i alla hamnar. Hamn-begreppet är brett och med hamn avses en plats eller ett geografiskt område som har skapats genom sådana förbättringsarbeten och med sådan utrustning som huvudsakligen utformats så att det blir möjligt att ta emot fartyg, inbegripet ankarplatser inom hamnen.

I vår föreskrift TSFS 2023:15 så är detta krav specificerats till det ska finnas mottagningsanordningar för att tillgodose behovet av avfallsavlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Generellt sett så bör det i alla hamnar finnas mottagningsanordningar för alla avfallstyper alla avfallstyper som det är förbjudet för fartyg att släppa ut, förutom i hamnar där konstruktionerna utgörs av små bryggor eller enkla förtöjningsplatser.  

Vad ska den som ansvarar för en mottagningsanordning göra?

Avfallsavlämningskvitto och dokumentation då avfall inte kunnat tas emot

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska förse fartyg som lämnar avfall (inklusive lastrester) med ett kvitto. Om en mottagningsanordning inte har kunnat ta emot avfall från ett fartyg ska den som ansvarar för mottagningsanordningen förse fartyget med ett dokument som anger att avfallet inte har kunnat lämnas samt orsaken till detta. Dokumentet kan vara elektroniskt. Den som ansvarar för mottagningsanordningen ska även skicka dokumentet till Transportstyrelsen.

Information om hamnens mottagningsanordningar

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska offentliggöra viss information om hamnens mottagningsanordningar på ett lättillgängligt och tydligt sätt, exempelvis via hamnens hemsida. Informationen ska hållas uppdaterad och om det är relevant utifrån hamnanvändarnas behov så ska informationen även finnas på engelska. De uppgifter som ska offentliggöras är

  1. Uppgift om var de anordningar som hör till varje kajplats är belägna och deras öppettider
  2. Förteckning över fartygsavfall som normalt hanteras av hamnen
  3. Förteckning över kontaktställen, operatörer av mottagningsanordningar i hamn och de tjänster som tillhandahålls.
  4. Beskrivning av avlämningsförfarandet i hamn.
  5. Beskrivning av avgiftsuttag i förekommande fall.

Samma uppgifter ska även lämnas till Transportstyrelsen, som rapporterar uppgifterna i EMSA:s övervaknings- och informationssystem SafeSeaNet och i IMO:s informationsmodul GISIS PRF.

Avfallshanteringsplan

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska ha en avfallshanteringsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. Om det inom en hamn är olika aktörer som ansvarar för att ha mottagningsanordningar så har dessa aktörer en möjlighet att tillsammans upprätta en gemensam avfallshanteringsplan, dock måste det i planen tydligt framgår vem som ansvarar för de olika mottagningsanordningarna. Avfallshanteringsplanen ska revideras och godkännas på nytt med högst 5 års mellanrum eller så snart hamnens drift väsentligen förändrats.

Mer information om avfallshanteringsplan

Sanktioner vid underlåtelse att ha mottagningsanordning, upprätta eller inneha en godkänd avfallshanteringsplan och lämna kvitto

I lag 1980:424 (6 kap. 11a §) och i förordning 1980:789 (kap. 8a) har det införts sanktionsavgifter vid underlåtelse att ha mottagningsanordning, upprätta och inneha en godkänd avfallshanteringsplan och vid underlåtelse att lämna kvitto för mottaget avfall. Sanktionsavgifterna

Den som bryter mot skyldigheten att ha mottagningsanordning kan påföras en sanktionsavgift á 135 000 kr, den som bryter mot skyldigheten att upprätta och inneha en godkänd avfallshanteringsplan kan påföras en sanktionsavgift á 50 000 kr, och den som bryter mot skyldigheten att lämna kvitto för mottaget avfall kan påföras en sanktionsavgift á 10 000 kr.

Regelverk

För närmare information om regelverket kring mottagning och avlämning av fartygsgenererat avfall, se:

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg; TSFS 2023:14 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg

Dessa är inrättade enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, som är grundande på Marpolkonventionen (the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 1978), Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg samt Helsingforskonventionen.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!