Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark

Uppdrag att se över och förenkla vissa regler avseende allmän platsmark

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de regelverk som är relevanta för laddning av uppställda fordon på allmän platsmark. Syftet med översynen är att se över och förenkla regelverken för att påskynda elektrifieringen av vägtransporter.

Utgiven 2024-04-05