Tillståndsmätning 2019 - Rapport Gods och sociala villkor

Tillståndsmätning 2019 - Rapport Gods och sociala villkor

För tredje gången har Transportstyrelsen tillsammans med Polisen genomfört en tillståndsmätning inom yrkestrafiken avseende gods. Mätningarna görs återkommande och ger en representativ bild av hur väl yrkestrafikföretag följer de krav och regler som finns i såväl nationell som internationell lagstiftning. För första gången har även förarnas sociala villkor undersökts. 
Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken om gods är överlag hög inom många områden, men det finns fortfarande områden som behöver förbättras. Vi ser tendenser till olika utveckling mellan svenska och utländska ekipage, vilket kan vara oroande utifrån såväl marknads- som säkerhetsperspektiv.

Utgiven 2019-10-23