Tillståndsmätning 2018 – Kontroll av regelefterlevnad inom yrkestrafik avseende buss och taxi

En välfungerande transportmarknad är en förutsättning för att människor och varor ska kunna röra sig fritt och för att säkerställa tillgänglighet i hela landet. Att regler och krav följs är centralt för att skapa en fungerande marknad med rättvisa villkor och fungerande konkurrens.

Tillståndsmätning 2018 – Kontroll av regelefterlevnad inom yrkestrafik avseende buss och taxi

För tredje gången har vi tillsammans med Polisen genomfört en tillståndsmätning inom yrkestrafiken. Mätningarna görs vart tredje år och ger en representativ bild av hur väl yrkestrafikföretag följer de krav och regler som finns i såväl nationell som internationell lagstiftning.

Generellt är regelefterlevnaden inom yrkesmässig persontrafik på väg hög. De områden som i tidigare mätningar identifierats som prioriterade att förbättra har i flera fall utvecklats i en positiv riktning. Samtidigt finns det fortsatt förbättringspotential på flera områden inom såväl buss- som taxibranschen.

Utgiven 2019-03-29