Förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning som kan förbättra luftkvaliteten

Förutsättningar för skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning som kan förbättra luftkvaliteten

Regeringen har den 17 februari 2022 gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera vilka förutsättningar som skulle behöva ändras för att genom skärpt miljökontroll vid besiktning kunna förbättra luftkvaliteten. Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant.

Fordonsparkens miljöprestanda är viktig för att de svenska miljömålen ska kunna nås. I det arbetet ingår att förbättra förutsättningarna för att uppnå en bättre luftkvalitet. Denna rapport utgör ett kunskapsunderlag och en grund för Transportstyrelsens fortsatta arbete med regelförändringar av miljökontrollen vid besiktning i Sverige och i det internationella arbetet med utveckling av EU-regelverket.

Utgiven 2023-02-15