En jämförelse mellan Strada och PAR 2012

En viktig förutsättning för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och arbetet mot Nollvisionen är att det finns tillförlitlig data över olyckor och dödsfall i transportsystemet.

En jämförelse mellan Strada och PAR 2012

I dag baseras den officiella statistiken över vägtrafikskador på polisens rapportering i Strada vilket innebär att vissa typer av olyckor som polisen sällan får kännedom om inte kommer med, till exempel singelolyckor på cykel. För att få en heltäckande bild av olycksläget är det därför angeläget att komplettera polisens uppgifter med uppgifter från sjukvården.

Denna rapport gör en jämförelse av tre olika källor till information om skadade personer i trafiken, Strada polis/Strada sjukvård och Socialstyrelsens Patientregister. Hur väl stämmer källorna överens och vilken information går man miste om i de fall man endast använder sig av en källa?

Utgiven 2018-01-25