Årsrapport för yrkestrafik - analysforum 2018

Årsrapport för yrkestrafik - analysforum 2018

Transportstyrelsen har som en av sina huvuduppgifter att svara för tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Inom yrkestrafikområdet syftar tillståndsprövning och tillsyn till att förbättra regelefterlevnaden, säkerställa förarnas sociala situation, öka trafiksäkerheten, skydda passagerare och främja en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Denna årsrapport avser kalenderåret 2018 och beskriver slutsatser och erfarenheter från genomförda kontroller.

Utgiven 2019-10-24