Utvärdering av de nationella föreskrifterna för fartyg

Transportstyrelsens föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart infördes
successivt mellan år 2017-2019.

Utvärdering av de nationella föreskrifterna för fartyg

Den här utvärderingen syftar till att beskriva hur regelverket upplevs av de
som omfattas av de nya kraven. Utvärderingen har inte omfattat att
diskutera eller lägga fram förslag på förändringar av själva regelverket.
Utvärderingens resultat baseras på femton intervjuer som genomfördes
under hösten 2022 med fartygsägare som bedriver yrkesmässig sjöfart, samt
en intervju med en företrädare för branschorganisationen Skärgårdsredarna.

TSS 2022-4824

Utgiven 2023-01-31