Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2017

Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart 2017

Denna rapport återspeglar säkerhetsutvecklingen inom sjöfarten och luftfarten under 2017. Inrapporteringen bygger på de uppgifter som kommer Transportstyrelsen tillhanda genom de
lagar, förordningar och föreskrifter som styr rapporteringen. Inom luftfartsområdet omfattas i princip alla aktörer av krav på att rapportera tillbud och olyckor, medan endast befälhavaren
omfattas av rapporteringskrav inom sjöfartsområdet.

Utgiven 2018-11-19