Sjötrafik inom Maritima strategin

Fördjupad uppföljning av indikatorer och åtgärdsområden.

Sjötrafik inom Maritima strategin

Regeringen presenterade i augusti 2015 en svensk maritim strategi för att utveckla de maritima näringarna. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att följa upp och ta fram indikatorer för den maritima strategin. Detta är en underlagsrapport till redovisningen av Havs- och vattenmyndighetens rapportering av regeringsuppdraget N2017/02641/MRT. Syftet med denna underlagsrapport är att ge en fördjupad bild av de årliga indikatorerna för område sjötrafik och de intresseområden som avses följas upp på en treårig basis.

Du hittar rapporteringen av regeringsuppdraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Utgiven 2018-02-09